برنامه غذایی کلم

 برنامه تغذیه کلم   زمان مصرف نوع کود نحوه و میزان مصرف کود جایگزین محلولپاشی(هزار لیتر) آبیاری (درهکتار) پیش کشت اگروبیوآلکان 1000کیلوگرم *اگروبیوآلکان طلایی میکروبی فسفاته 100کیلوگرم بعد از انتقال…

ادامه خواندنبرنامه غذایی کلم