برنامه تغذیه ذرت

 برنامه تغذیه ذرت   زمان مصرف نوع کود نحوه و میزان مصرف کود جایگزین محلولپاشی(هزار لیتر) آبیاری (درهکتار) پیش کشت میکروبی فسفاته 100کیلوگرم *اگروبیوآلکان طلایی اگروبیو آلکان 1200کیلوگرم هیومات 10-10-10…

ادامه خواندنبرنامه تغذیه ذرت