اثر کودهای بیولوژیک و سوپرفسفات تریپل به صورت گرانوله و مایع بر رشد و نمو دو رقم شب‌بو (Matthiola incana L.)

طاهره قمری حبشی، محمد کاظم سوری، بهزاد آزادگان، مصطفی عرب
گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

(بیشتر…)

ادامه خواندناثر کودهای بیولوژیک و سوپرفسفات تریپل به صورت گرانوله و مایع بر رشد و نمو دو رقم شب‌بو (Matthiola incana L.)

اثر کودهای زیستی و نیتروژنی بر برخی ویژگی‌های فیزیولوژیکی و عملکرد اسانس ریحان (Ocimum basilicum Lدر شرایط گلخانه‌ای

استاد راهنما:  عادل دباغ محمدی نسب ، استاد مشاور:  محمد مقدم ، دانشجو:  سمانه بخشنده لاریمی ،
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری – دانشگاه تبریز – 1390 – [کارشناسی ارشد]

(بیشتر…)

ادامه خواندناثر کودهای زیستی و نیتروژنی بر برخی ویژگی‌های فیزیولوژیکی و عملکرد اسانس ریحان (Ocimum basilicum Lدر شرایط گلخانه‌ای

روند تولید 2CO، پتانسیل معدنی شدن كربن خاك و ماده خشك سورگوم تحت منابع مختلف نیتروژن

نشریه مدیریت خاك و تولید پایدار »   (پياپي 4)، 1391  شماره2

(بیشتر…)

ادامه خواندنروند تولید 2CO، پتانسیل معدنی شدن كربن خاك و ماده خشك سورگوم تحت منابع مختلف نیتروژن