مگس خربزه

این مگس یکی از آفات مهم محصولات جالیزی در کشور است و در سواحل خلیج فارس ، دریای عمان و اراضی کویری کشور و مخصوصا استان هرمزگان انتشار دارد و تا حدود 40% از محصول خیار، هندوانه ، طالبی و کدو را از بین میبرد. (بیشتر…)

ادامه خواندنمگس خربزه

سن گندم

سن گندم  (Eurygaster integriceps)که به نام کاسه پشتک و در کشورهای عربی سونه گفته میشود با احتمال زیاد از قرنهای پیش و حداقل قبل از زمان نادر شاه در ایران شیوع داشته است ولی اولین گزارش کتبی در مورد شدت خسارت این آفت مربوط به سال 1306 میباشد. (بیشتر…)

ادامه خواندنسن گندم