کشاورزی شهری، غذا و شغل ایجاد می‌کند

میلیون ها نفر از ساکنان شهری به کشت سبزیجات و درختان میوه در باغ خانه به منظور خانواده و فروش مشغول هستند. در داکا، هفت هزار و 500 خانواده در فضاهای کوچک خانه ( مانند پاسیو ، بالکن و …)محصول پرورش می دهند. 700 هزار از ساکنان شهری به فعالیت باغداری به منظور رفع نیاز […]