کشاورزی شهری، غذا و شغل ایجاد می‌کند

میلیون ها نفر از ساکنان شهری به کشت سبزیجات و درختان میوه در باغ خانه به منظور خانواده و فروش مشغول هستند. در داکا، هفت هزار و 500 خانواده در فضاهای کوچک خانه ( مانند پاسیو ، بالکن و …)محصول پرورش می دهند. 700 هزار از ساکنان شهری به فعالیت باغداری به منظور رفع نیاز […]

Urban agriculture creates food and jobs

Millions of city dwellers grow vegetables and fruit trees in their home gardens for family and sales. In Dhaka, 7,500 families grow crops in small home spaces (such as patios, balconies, etc.). 700,000 city dwellers are engaged in gardening to meet their needs and earn extra income. In cities such as Bamako (the financial capital), […]