ارزیابی روشهای تزریق کود به سامانه های آبیاری قطره ای

دانشجو:  ژیلا امامی ، استاد مشاور:  مهدی ذاکری نیا ، استاد راهنما:  ابوطالب هزارجریبی ،
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری – دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان – دانشکده مهندسی علوم آب – 1391 – [کارشناسی ارشد]

(بیشتر…)

ادامه خواندنارزیابی روشهای تزریق کود به سامانه های آبیاری قطره ای