ارزیابی روشهای تزریق کود به سامانه های آبیاری قطره ای

دانشجو:  ژیلا امامی ، استاد مشاور:  مهدی ذاکری نیا ، استاد راهنما:  ابوطالب هزارجریبی ،
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری – دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان – دانشکده مهندسی علوم آب – 1391 – [کارشناسی ارشد]

چکیده:
ترکیب دو فاکتور آب و کود و یا به اصطلاح کود‌دهی با آبیاری (Fertigation) از طریق سیستم‌های آبیاری تحت فشار از محاسن ویژه ای برخوردار میباشد که موفقیت در این روش مستلزم داشتن آگاهی کافی در رابطه با نیاز آبی و نیاز کودی هر محصول و آگاهی از عملکرد روشهای مختلف تزریق کود به سیستم است .یکنواختی توزیع آب و کود از موضوع های مهم برای طراحان و کاربران سیستم‌های آبیاری قطره‌ای می باشد. در این پژوهش یکنواختی پخش آب و کود با استفاده از سه نوع تزریق کننده شامل تانک کود، ونتوری و پمپ تزریق و دو نوع گسیلنده که شامل قطره‌چکان روی خط میکروفلاپر و لوله قطره‌چکان‌دار اکنودریپ می‌باشد، در یک سیستم آبیاری مورد ارزیابی قرار گرفت.