مکانیسم تنش ها و مقابله با آنها

گیاهان در طی چرخه زندگی خود در معرض انواع تنش های محیطی قرار می گیرند. برای هر نوع تنشی شاید انواع متفاوتی ار مقاومت یا واکنش گیاه قابل اهمیت باشد. برای مثال در تنش خشکی، مکانیزم های فرار و اجتناب از تنش در مقایسه با دیگر مکانیزم ها از اهمیت بیشتری بر خوردار هستند…گیاهان در طی چرخه زندگی خود در معرض انواع تنش های محیطی قرار می گیرند. برای هر نوع تنشی شاید انواع متفاوتی ار مقاومت یا واکنش گیاه قابل اهمیت باشد. برای مثال در تنش خشکی، مکانیزم های فرار و اجتناب از تنش در مقایسه با دیگر مکانیزم ها از اهمیت بیشتری بر خوردار هستند (Gill et al., 2016). تنش های زنده و غیر زنده باعث ایجاد واکنش های دفاعی ویژه ای در اندام های گیاهی می گردند که در طی روند تکامل گیاه گسترش می یابد. علاوه بر مکانیسم های دفاع ساختاری، مکانیسم های شیمیایی نیز در پاسخ به تنش ها صورت می گیرد، که پس از انجام یکسری واکنش ها، تولید متابولیت های ثانویه را منجر می‌گردد  (Guo et al., 2011). …

جهت مطالعه متن کامل لطفا کلیک نمایید  مکانیسم تنش ها و مقابله با آن ها