برنامه تغذیه گل محمدی

برنامه تغذیه گل محمدی

 

زمان مصرف نوع کود نحوه و میزان مصرف کود جایگزین
محلولپاشی(هزار لیتر) آبیاری (درهکتار)
خزانه 10-52-10+TE 20کیلوگرم
اگروبیوآلکان 700کیلوگرم
فیتومار 1لیتر
هیوم اگرو 1کیلوگرم
پس از انتقال قلمه فیتومار 1لیتر
هیوم اگرو 1کیلوگرم
نیترات کلسیم 30کیلوگرم
مجیک بیوآلکان پلاس 1000کیلوگرم
میکروبی فسفاته 100کیلوگرم مخلوط با خاک
10-52-10+TE 20کیلوگرم
یک هفته قبل از ظهور جوانه های گل فیتومار 1لیتر
آتلانته 4لیتر
کلکت بر 2/5کیلوگرم
کلیک پتاسیم 2لیتر
نوتریکت روی – منگنز 2کیلوگرم
20-20-20+TE 20کیلوگرم
میکروکت کلسیم 2لیتر
کلکت آهن 1کیلوگرم
بایوکت جی 2کیلوگرم در هر صد متر مربع
پس از اولین چین کلکت میکس 3کیلوگرم
رایکت گروس 2لیتر
مونوپتاسیم فسفات 12کیلوگرم
آمینوکت پلاس 2لیتر
نیترات کلسیم 30کیلوگرم
پس از چین های بعد فیتومار 1لیتر
میکروکت کلسیم 2لیتر
مونوپتاسیم فسفات 12کیلوگرم
کلیک پتاسیم 2لیتر
12-12-36+TE 20کیلوگرم
نیترات کلسیم 30کیلوگرم
آتلانته 4لیتر