برنامه تغذیه چغندرقند

 برنامه تغذیه چغندر   زمان مصرف نوع کود نحوه و میزان مصرف کود جایگزین محلولپاشی(هزار لیتر) آبیاری (درهکتار) پیش کشت گوگرد گرانول50% 500کیلوگرم *اگروبیوآلکان طلایی هیومات 10-10-10  100کیلوگرم میکروبی فسفاته…

ادامه خواندنبرنامه تغذیه چغندرقند