برنامه تغذیه چغندرقند

 برنامه تغذیه چغندر

 

زمان مصرف نوع کود نحوه و میزان مصرف کود جایگزین
محلولپاشی(هزار لیتر) آبیاری (درهکتار)
پیش کشت گوگرد گرانول50% 500کیلوگرم *اگروبیوآلکان طلایی
هیومات 10-10-10  100کیلوگرم
میکروبی فسفاته 100کیلوگرم
اولین آب آبیاری هیوم اگرو 2کیلوگرم *کینگ گاردن1
*سولوکت 11-40-11
NPK10-52-10 20کیلوگرم
رایکت روتینگ 1کیلوگرم
مرحله 4 تا 6 برگی سولوکت 20-20-20 5کیلوگرم
فیتومار 1کیلوگرم
2هفته بعد از مرحله 4 برگی کلکت میکس 1کیلوگرم
رایکت گروس 1لیتر
قبل از تشکیل غده نیترات کلسیم 25کیلوگرم
آلکاهیومیک 10لیتر
همزمان با آغاز تشکیل غده کلکت بر 1کیلوگرم
سولفات پتاسیم 15کیلوگرم
رشد غده کلکت بر 1لیتر
سولفات پتاسیم 15کیلوگرم
کلیک پتاسیم 1کیلوگرم