برنامه تغذیه گردو

 برنامه تغذیه گردو   زمان مصرف نوع کود نحوه و میزان مصرف کود جایگزین محلولپاشی(هزار لیتر) آبیاری (درهکتار) چالکود زمستانه اگروبیوآلکان 2کیلوگرم چالکود هر درخت *اگروبیوآلکان طلایی میکروبی فسفاته 2کیلوگرم…

ادامه خواندنبرنامه تغذیه گردو