برنامه تغذیه گردو

 برنامه تغذیه گردو

 

زمان مصرف نوع کود نحوه و میزان مصرف کود جایگزین
محلولپاشی(هزار لیتر) آبیاری (درهکتار)
چالکود زمستانه اگروبیوآلکان 2کیلوگرم چالکود هر درخت *اگروبیوآلکان طلایی
میکروبی فسفاته 2کیلوگرم چالکود هر درخت
پس از بیدار شدن جوانه ها NPK10-52-10 25کیلوگرم سولوکت11-40-11
قبل از گرده افشانی میکروکت روی- بر 1لیتر
فلورون 1لیتر
پس از تشکیل میوه ها میکروکت کلسیم 2لیتر
سولوکت 5-5-25 25کیلوگرم
همزمان با رشد میوه فیتومار 1لیتر
نیترات کلسیم 15کیلوگرم
سفت شدن مغز سولفات پتاسیم 15کیلوگرم