مقایسه اثر کود حیوانی و کود شیمیایی(اوره) بر رشد و عملکرد توت فرنگی رقم کردستان

استاد راهنما:  محمد اسماعیل امیری ، استاد مشاور:  محمد سرسیفی ، دانشجو:  امیر مروتی ،
دولتی – وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری – دانشگاه زنجان – دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی – 1395 – [کارشناسی ارشد]

(بیشتر…)

ادامه خواندنمقایسه اثر کود حیوانی و کود شیمیایی(اوره) بر رشد و عملکرد توت فرنگی رقم کردستان