مقایسه اثر کود حیوانی و کود شیمیایی(اوره) بر رشد و عملکرد توت فرنگی رقم کردستان

استاد راهنما:  محمد اسماعیل امیری ، استاد مشاور:  محمد سرسیفی ، دانشجو:  امیر مروتی ،
دولتی – وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری – دانشگاه زنجان – دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی – 1395 – [کارشناسی ارشد]

چکیده:
به منظور بررسی تاثیر کود شیمیایی (اوره) و کود حیوانی (گاوی) خشک پوسیده بر صفات رویشی، زایشی، فیزیولوژیکی و محتوای عناصر موجود در میوه توت فرنگی رقم کردستان، آزمایشی در سال 1394 انجام گرفت. آزمایش بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با 9 تیمار در 3 تکرار و برای هر تیمار12 بوته به مرحله اجرا در آمد. اوره در سطوح 0، 10، 20 گرم ازت خالص و کود حیوانی در سه سطح 0 ، 5/0 و 1 کیلوگرم کود حیوانی (گاوی) خشک پوسیده در یک متر طولی شیار پای بوته استفاده شد. نتایج به دست آمده نشان داد که اثرات ساده کود حیوانی و اوره بر تمامی صفات به جز تعداد ساقه رونده و میزان pH میوه در سطح 1 و 5 درصد معنی‌دار بود. همچنین با افزایش استفاده کود حیوانی، میزان غلظت عناصر معدنی (به جز کلسیم میوه) افزایش می‌یابد. با افزایش سطوح هر یک از تیمارهای کود حیوانی و اوره تا 1 کیلوگرم و 20 گرم، تعداد برگ به ترتیب ( 32/15 و 83/13)، سطح برگ (cm25/38 و 1/44 )، طول دمبرگ (cm 8/16 و 3/16)، قطر طوقه (mm 2/6 و 2/6)، طول دوره باردهی (23 و 22 روز)، زمان اولین برداشت()، زمان اولین گلدهی() تعداد میوه در بوته (5/10 و 5/9 )، وزن میوه در بوته ( gr84/8 و 87/9)، عملکرد بوته (gr 45/88 و 04/97)، اسیدیته قابل تیتراسیون (72/0 و 51/0 درصد)، غلظت نیترات میوه (11/584 و 11/590) و غلظت نیتروژن میوه (98/1 و 20/2 درصد) شدند، در حالی که افزایش غلظت سایر عناصر آهن، فسفر و پتاسیم و منیزیم در میوه فقط در افزایش سطح تیمار کود حیوانی مشاهده گردید. اثرات متقابل این دو کود، بر تعداد برگ، تعداد ساقه رونده، وزن میوه در بوته، اسیدیته قابل تیتراسیون و میزان pH میوه معنی‌دار نبود.