ارزیابی روشهای تزریق کود به سامانه های آبیاری قطره ای

دانشجو:  ژیلا امامی ، استاد مشاور:  مهدی ذاکری نیا ، استاد راهنما:  ابوطالب هزارجریبی ،
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری – دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان – دانشکده مهندسی علوم آب – 1391 – [کارشناسی ارشد]

(بیشتر…)

ادامه خواندنارزیابی روشهای تزریق کود به سامانه های آبیاری قطره ای

کاهش فسفر قابل عصاره گیری با آب در کودهای آلی توسط افزودنیهای مختلف

استاد راهنما:  احمد گلچین ، استاد مشاور:  کاظم هاشمی مجد ، دانشجو:  پریسا نقی زاده ،
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری – دانشگاه زنجان – 1387 – [کارشناسی ارشد]

(بیشتر…)

ادامه خواندنکاهش فسفر قابل عصاره گیری با آب در کودهای آلی توسط افزودنیهای مختلف

روند تولید 2CO، پتانسیل معدنی شدن كربن خاك و ماده خشك سورگوم تحت منابع مختلف نیتروژن

نشریه مدیریت خاك و تولید پایدار »   (پياپي 4)، 1391  شماره2

(بیشتر…)

ادامه خواندنروند تولید 2CO، پتانسیل معدنی شدن كربن خاك و ماده خشك سورگوم تحت منابع مختلف نیتروژن

برنامه تغذیه برنج

 برنامه تغذیه برنج   زمان مصرف نوع کود نحوه و میزان مصرف کود جایگزین محلولپاشی(هزار لیتر) آبیاری (درهکتار) چالکود زمستانه اگروبیوآلکان طلایی 2/5کیلوگرم چالکود هر درخت *مجیک نیو *فسفو هیومات…

ادامه خواندنبرنامه تغذیه برنج