برنامه تغذیه گردو

 برنامه تغذیه گردو   زمان مصرف نوع کود نحوه و میزان مصرف کود جایگزین محلولپاشی(هزار لیتر) آبیاری (درهکتار) چالکود زمستانه اگروبیوآلکان 2کیلوگرم چالکود هر درخت *اگروبیوآلکان طلایی میکروبی فسفاته 2کیلوگرم چالکود هر درخت پس از بیدار شدن جوانه ها NPK10-52-10 25کیلوگرم سولوکت11-40-11 قبل از گرده افشانی میکروکت روی- بر 1لیتر فلورون 1لیتر پس از تشکیل […]