برنامه تغذیه چغندرقند

 برنامه تغذیه چغندر   زمان مصرف نوع کود نحوه و میزان مصرف کود جایگزین محلولپاشی(هزار لیتر) آبیاری (درهکتار) پیش کشت گوگرد گرانول50% 500کیلوگرم *اگروبیوآلکان طلایی هیومات 10-10-10  100کیلوگرم میکروبی فسفاته 100کیلوگرم اولین آب آبیاری هیوم اگرو 2کیلوگرم *کینگ گاردن1 *سولوکت 11-40-11 NPK10-52-10 20کیلوگرم رایکت روتینگ 1کیلوگرم مرحله 4 تا 6 برگی سولوکت 20-20-20 5کیلوگرم فیتومار […]