اثر کودهای بیولوژیک و سوپرفسفات تریپل به صورت گرانوله و مایع بر رشد و نمو دو رقم شب‌بو (Matthiola incana L.)

طاهره قمری حبشی، محمد کاظم سوری، بهزاد آزادگان، مصطفی عرب
گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

چکیده:

به منظور بررسی تأثیر مقادیر و منابع مختلف کودهای فسفره بر خصوصیات کمی و کیفی دو رقم گل شببو، آزمایشی در قالب طرح کاملاً تصادفی با هشت تیمار و چهار تکرار به صورت گلدانی و تحت شرایط گلخانه­ای اجرا شد. در این تحقیق، تیمارها شامل کود سوپرفسفات تریپل به دو صورت گرانوله و مایع هر کدام در سه سطح (50، 100 و 200 میلیگرم بر کیلوگرم خاک) و کود زیستی بارور2 همراه با شاهد (بدون کاربرد کود) بودند. نتایج این آزمایش نشان داد که به ترتیب مصرف مقادیر 200 میلیگرم فسفر بر کیلوگرم خاک از کود فسفاته به‏صورت مایع، گرانوله و کود زیستی فسفاته باعث افزایش معنیدار صفات مورد اندازهگیری (صفات مورفولوژیک و فیزیولوژیک) نسبت به شاهد شد. بیشترین میزان کلروفیل a و b در هر دو رقم گل شب­بو به ترتیب در تیمارهای سطح سوم کود مایع و سطح سوم کود گرانوله مشاهده شد. بیشترین درصد فسفر در گیاه در تیمارهای سطح سوم کود مایع، گرانوله و همچنین کود زیستی مشاهده شد. در هر دو رقم، بیشترین میزان وزن تر و خشک شاخسار، ارتفاع ساقه گل­دهنده، طول گل­آذین و تعداد گلچه در گل‏آذین در سطح سوم کود مایع و گرانوله و سپس برای کود زیستی به‏دست آمد. از نظر وزن تر و خشک ریشه، بیشترین مقدار در تیمار کود زیستی و سپس در تیمار سطح سوم کود مایع مشاهده شد که تفاوت معنی‏داری با دیگر تیمارها نشان دادند (P≤0.01). در این تحقیق، بیشترین میزان صفات اندازه‏گیری شده در تیمارهای غلظت زیاد کود فسفره، مخصوصاً به صورت مایع نسبت به گرانوله، به‏دست آمد. به هر حال، با توجه به اینکه تیمار فسفات بیولوژیک بارور2 نیز در مقایسه با شاهد منجر به بهبود رشد و بیشترین وزن تر و خشک ریشه گردید، به عنوان تیمار مناسب برای کشت شب‏بو توصیه می­شود.