021-91001392

استفاده از آمینو اسیدها در گیاهان

حضور آمینواسیدها برای سوخت و ساز گیاهی، متابولیسم سلولی و همچنین افزایش کیفیت مورد نیاز برای محصولات کشاورزی امری ضروری است. با وجود تولید کودهای اسیدآمینه این سطح کیفی بسیار خوب برای تمامی محصولات قابل دستیابی است.

جهت دانلود لطفا روی ادامه مطلب کلیک نمایید.

ادامه مطلب