انتقال نهال در فصل خواب

نهال های درخت در دوره استراحت به چاله های ایجاد شده انتقال داده می شوند. کاشت نهال در مناطق سردسیری در اوایل بهار و در مناطقی که خطر سرما وجود ندارد را می‌توان در اواخر فصل رشد انجام داد. انتقال نهال به باغ در فصل خواب باعث جلوگیری از ایجاد تنش‌های محیطی ….

نهال های درخت در دوره استراحت به چاله های ایجاد شده انتقال داده می شوند. کاشت نهال در مناطق سردسیری در اوایل بهار و در مناطقی که خطر سرما وجود ندارد را می‌توان در اواخر فصل رشد انجام داد. انتقال نهال به باغ در فصل خواب باعث جلوگیری از ایجاد تنش‌های محیطی می شود به دلیل اینکه پیام رسانی های گیاه جهت القای خواب می باشد و تمرکز ارسال تولیدات گیاهی (پروتئین‌ها، آنزیم‌ها و سایر ترکیبات) به سمت القای خواب گیاه است و ترکیبات سلولی پایدار به وجود می آیند ولی اگر در زمان دیگری این انتقال انجام شود گیاه رشد فعال خواهد داشت و تمرکز ارسال ترکیبات را جهت توسعه ریشه تا دست یابی به پتانسیل رشد آن را خواهد داشت و حتی ممکن است برگهای خود را از دست داده یا به طور کامل خشک شود زیرا فرمان گیاه جهت توسعه ریشه خواهد بود و از ترکیبات مورد نیاز برای فعالیت های دیگر مثل مقاومت به تنش سرما کاسته خواهد شد. اما پس از انتقال گیاه در فصل خواب گیاه شروع قوی و پر شوری خواهد داشت. گیاه در زمان خواب آب خیلی کمی نیاز دارد. بنابراین تا مدتی از بابت آبیاری گیاهان نگرانی زیادی وجود ندارد. با این حال باید توجه داشته باشید آبیاری گیاهانی که تازه کاشته شده اند بسیار مهم است بنابراین در هر فصلی که گیاه را کاشته می شود باید به آنها آب داد. بیماریهای گیاهی و آفت زدگی در زمستان فعال نیستد و گیاه برای تحمل این تنش های غیر زیستی نیز آمادگی لازم (دریافت پروتئین و آنزیم های لازم) را لازم دارد که این امر پس از استقرار و تمرکز ارسال ترکیبات در جهت ایجاد مقاومت ها به دست خواهد آمد و به گیاه فرصت سازگاری داده میشود.