برنامه تغذیه انگور

برنامه تغذیه انگور

 

زمان مصرف نوع کود نحوه و میزان مصرف کود جایگزین
محلولپاشی(هزار لیتر) آبیاری (درهکتار)
چالکود اگروبیوآلکان طلایی 3کیلوگرم به ازای هر درخت *اگروبیوآلکان طلایی
میکروبی فسفاته 2کیلوگرم به ازای هر درخت
قبل از تورم جوانه ها میکروکت روی-بر 2لیتر
پس از بازشدن کامل برگها در اولین آبیاری NPK10-52-10 10کیلوگرم *هیوم اگرو101
آلکا هیومیک 10لیتر
قبل از گلدهی NPK20-20-20 10کیلوگرم *سولوکت 20-20-20
نیترات کلسیم 25کیلوگرم
ظهور خوشه میوه رایکت گروس 1لیتر
آمینوکت پلاس 1لیتر
غوره شدن میوه سولوکت40-10-10 5کیلوگرم *کلکت میکس
کلکت آیرون 1کیلوگرم
میکروکت میکس 1لیتر
3هفته قبل از رسیدن انگور سولوپتاس 20کیلوگرم
رایکت رایپنینگ 1لیتر
میکروکت کلسیم 1لیتر
پس از برداشت محصول نوتریکت روی-منگنز 1کیلوگرم
کلکت بر 1لیتر