برنامه تغذیه بادمجان

برنامه تغذیه بادمجان

 

زمان مصرف نوع کود نحوه و میزان مصرف کود جایگزین
محلولپاشی(هزار لیتر) آبیاری (درهکتار)
پیش کشت مجیک نیو 1200کیلوگرم
کامل هیومات 10-10-10 150کیلوگرم
پس از انتقال نشاء NPK10-52-10 20کیلوگرم *سولوکت11-40-11
رایکت روتینگ 1لیتر
میکروکت کلسیم 1لیتر
مرحله 6تا7 برگی هیوم اگرو101 3کیلوگرم *آلکا هیومیک
ماهی تاپ میکس 20لیتر
یک ماه پس از انتقال نشاء رایکت گروس 1لیتر
NPK20-20-20 20کیلوگرم
کینگ گاردن2 20لیتر
فیتومار 1لیتر
قبل از گلدهی میکروکت روی- بر 1لیتر *آتلانته
*کلکت میکس
میکروکت میکس 1لیتر
کلکت آیرون 1کیلوگرم
پس از تشکیل میوه نیترات کلسیم 25کیلوگرم
رایکت ریپنینگ 1لیتر
کلیک پتاسیم 1لیتر
رشد میوه سولوپتاس 15کیلوگرم *سولوکت 40-10-10
NPK12-12-36 20کیلوگرم
درشت شدن میوه فیتومار 1لیتر
کلیک پتاسیم 1لیتر
سولوکت 5-5-25 5کیلوگرم