برنامه تغذیه حبوبات

برنامه تغذیه حبوبات

 

زمان مصرف نوع کود نحوه و میزان مصرف کود جایگزین
محلولپاشی
(هزار لیتر)
آبیاری (درهکتار)
قبل از کشت
(پیش کشت)
پلت مرغی (آگروبیوآلکان) 900 Kg/ha سولفات روی200 کیلوگرم در هکتار
بذرمال ZN-P 2-3 L/ton
ظهور جوانه هیومیک اسید (آلکا هیومیک) 20-30 lit/ha
ماهی مایع (تاپ میکس) 20 lit/ha
NPK (20-20-20) 15 Kg/ha
او
مرحله 4-5 برگی اوره فسفات 10-15 Kg/ha
آلکاگرین P.K 2 lit/1000
مرغی مایع(کینگ گاردن) 20 lit/ha
آهن کلاته 6% 1-2 Kg/ha
رشد رویشی تا ظهور اولین جوانه گل میکرو میکس(آلکاگرین میکس) 2 lit/1000
NPK (20-20-20) 10 Kg/ha
ظهور غلاف NPK(12-12-36) 10 Kg/ha
آهن کلاته 6% 1Kg/ha
کلسیم (آلکاگرین کلنیت ) 2 lit/1000
ابتدای پر شدن غلاف سولوپتاس 10-15 kg/ha
محلولپاشی پتاسیم (آلکاگرینK50) 2 lit/ha