برنامه تغذیه درختان باغی

 برنامه تغذیه

زمان مصرف نوع کود نحوه و میزان مصرف کود جایگزین
محلولپاشی(هزار لیتر) آبیاری (درهکتار)
اواسط زمستان(چالکود) اگرو بیوآلکان طلایی(پلت) 1/5کیلوگرم چالکود هر درخت *سولفات آهن-روی-پتاسیم به صورت چالکود زمستانه و یا محلولپاشی ابتدای فصل
*پلت مرغی مجیک نیو
میکروبی فسفاته 1/5کیلوگرم چالکود هر درخت
گوگرد گرانول 50% 1/5کیلوگرم چالکود هر درخت
تورم جوانه ها میکروکت روی- بر 1لیتر *کلکت بر
*نوتریکت روی-منگنز
سولفات پتاسیم 25کیلوگرم
NPK 10-52-10 5کیلوگرم
هیوم اگرو101 2کیلوگرم
بعد از تشکیل میوه نیترات کلسیم 25کیلوگرم *میکروکت کلسیم
کلکت میکس 1کیلوگرم
فندقی شدن فیتومار 1لیتر *آلکا هیومیک
کلکت آیرون 1کیلوگرم
آلکان20-20-20+TE 20کیلوگرم
کلیک پتاسیم 1لیتر
 2هفته قبل از سفت شدن هسته NPK10-10-40 5کیلوگرم *میکروکت سیلیکون پتاسیم
رازورمین 1لیتر
درشت شدن میوه و رنگ گیری رایکت رایپنینگ 1لیتر *آمینوتک
آمینوکت پلاس 1لیتر
سولفات پتاسیم 25کیلوگرم
پس از برداشت میکروکت روی – بر 1لیتر