برنامه تغذیه ذرت

 برنامه تغذیه ذرت

 

زمان مصرف نوع کود نحوه و میزان مصرف کود جایگزین
محلولپاشی(هزار لیتر) آبیاری (درهکتار)
پیش کشت میکروبی فسفاته 100کیلوگرم *اگروبیوآلکان طلایی
اگروبیو آلکان 1200کیلوگرم
هیومات 10-10-10 100کیلوگرم
آبیاری اول آلکاهیومیک 15لیتر *هیوماگرو101
NPK10-52-10 20کیلوگرم
6-8برگی میکروکت میکس 2لیتر *کلکت میکس
رازورمین 1لیتر
ابتدای ساقه دهی NPK20-20-20 15کیلوگرم
کلکت آیرون 1کیلوگرم
ابتدای ظهور گل تاجی کلیک پتاسیم 2لیتر
میکروکت روی- بر 1لیتر
ابتدای ظهور بلال سولوکت 40-10-10 5کیلوگرم
فیتومار 1لیتر
شیری شدن سولوپتاس 15کیلوگرم