برنامه تغذیه زیتون

 برنامه تغذیه زیتون

 

زمان مصرف نوع کود نحوه و میزان مصرف کود جایگزین
محلولپاشی(هزار لیتر) آبیاری (درهکتار)
چالکود زمستانه اگرو بیوآلکان 5کیلوگرم چالکود هر درخت *اگروبیوآلکان طلایی
کامل هیومات 10-10-10 500گرم چالکود هر درخت
تورم جوانه ها میکروکت روی – بر 2لیتر *سولوکت11-40-11
NPK 10-52-10 20کیلوگرم
قبل از گلدهی هیوم اگرو 101 2کیلوگرم *آلکا هیومیک
*کلکت میکس
کلکت آیرون 1کیلوگرم
فیتومار 1لیتر
میکروکت میکس 2لیتر
پس از تشکیل میوه
(سفت شدن هسته)
سولفات پتاسیم 20کیلوگرم
میکروکت کلسیم 2لیتر
ماهی تاپ میکس 20لیتر
رازورمین 1لیتر
درشت شدن میوه سولفات پتاسیم 20کیلوگرم
کلیک پتاسیم 1لیتر
پس از برداشت میکروکت روی – بر 1لیتر *کلکت روی
*کلکت بر