برنامه تغذیه سیب زمینی

 برنامه تغذیه سیب زمینی

 

زمان مصرف نوع کود نحوه و میزان مصرف کود جایگزین
محلولپاشی(هزار لیتر) آبیاری (درهکتار)
پیش کشت مجیک بیو آلکان 1200کیلوگرم *اگروبیوآلکان طلایی
گوگرد گرانول 50% 600کیلوگرم
میکروبی فسفاته 100کیلوگرم
مرحله 5 برگی آلکا هیومیک 20لیتر *کلکت میکس
NPK20-20-20 20کیلوگرم
آلکاگرین میکس 2لیتر
آلکاگرین NPK 2لیتر
قبل از گلدهی آلکاگرین P.k 1لیتر *میکروکت روی – بر
*کینگ گاردن1
آلکاگرین Zn-B 1لیتر
کینگ گاردن2 20لیتر
آلکان 10-52-10 5کیلوگرم
تشکیل غده آلکا هیومیک 10لیتر
 آلکاگرین میکس 2لیتر
آلکاگرین B 1لیتر
بزرگ شدن غده ها آلکاگرین K50 2 لیتر 20کیلوگرم
آلکان 12-12-36 10کیلوگرم