برنامه تغذیه سیب

برنامه تغذیه سیب

 

زمان مصرف نوع کود نحوه و میزان مصرف کود جایگزین
محلولپاشی
(هزار لیتر)
آبیاری (درهکتار)
کوددهی زمستانه پلت مرغی آگروبیوآلکان 900 Kg/ha
گرانول 10-10-10 2کیلوگرم چالکود
تورم جوانه آلکاگرین Zn-B 2 Lit/1000 اوره فسفات
آلکاگرین N-P 5 Lit/ha
آلکا هیومیک 20 Lit/ha
پس از ریزش گل آهن 6 % 2Kg/ha
 NPK 10-52-10 20 Kg/ha
مایع ماهی تاپ میکس 20 Lit/ha
فندقی شدن میوه آلکاگرین K50 2 Lit/1000
آلکاگرین Micro mix 2 Lit/1000
NPK 12-12-36 15 Kg/ha
آلکاگرین Calnit 2 Lit/1000
رشد میوه
(درشت شدن)
آلکاگرین B 1 Lit/1000 مونوپتاسیم فسفات
سولوپتاس 20 Kg/ha
کینگ گاردن 2 20 Lit/ha
30روز قبل برداشت آلکاگرین Calnit 2 Lit/1000
نیترات کلسیم 15-20 Kg/ha
پس از برداشت آلکاگرین Zn-b 2 Lit/1000