برنامه تغذیه فلفل دلمه

 برنامه تغذیه فلفل دلمه

 

زمان مصرف نوع کود نحوه و میزان مصرف کود جایگزین
محلولپاشی(هزار لیتر) آبیاری (درهکتار)
قبل کشت کامل هیومات 100کیلوگرم
پلت مجیک نیو 1000کیلوگرم
4روز پس از انتقال نشاء میکروکت کلسیم 1لیتر *آلکا هیومیک
*سولوکت11-40-11
*آتلانته
هیوم اگرو101 1کیلوگرم
NPK10-52-10 15کیلوگرم
6تا8 برگی NPK20-20-20 15کیلوگرم *رازورمین
ماهی تاپ میکس 20لیتر
فیتومار 1لیتر
قبل از گلدهی میکروکت روی- بر 2لیتر
نیترات کلسیم 20کیلوگرم
رشد اولیه میوه ها میکروکت کلسیم 1لیتر
سولفات پتاسیم 20کیلوگرم
رشد میوه ها رایکت رایپنینگ 1لیتر
کلیک پتاسیم 2لیتر