برنامه تغذیه مرکبات

 برنامه تغذیه مرکبات

 

زمان مصرف نوع کود نحوه و میزان مصرف کود جایگزین
محلولپاشی(هزار لیتر) آبیاری (درهکتار)
چالکود زمستانه آگروبیوآلکان 2کیلوگرم چالکود هر درخت مجیک نیو
آگرو بیوآلکان طلایی
هیومات10-10-10 1کیلوگرم چالکود هر درخت
میکروبی فسفاته 1کیلوگرم چالکود هر درخت
تورم جوانه ها آلکاگرین Zn-B 2لیتر عصاره جلبک دریایی
کود ماهی تاپ میکس 20لیتر
کینگ گاردن 20لیتر
پس از تشکیل میوه رایکت گروس 2لیتر
آلکاگرین میکرومیکس 2لیتر
آلکان 20-20-20 10-20کیلوگرم
آلکاگرین OX 500گرم به ازای هر درخت
فندقی شدن میوه آلکاگرین Calnit 20کیلوگرم میکروکت کلسیم
اگروآیرون
آلکاگرین آهن 2لیتر
کلیک سیلیکون-پتاسیم 1/5لیتر
گردویی شدن میوه NPK12-12-36 20کیلوگرم آلکا هیومیک
آلکاگرین Calnit 2لیتر
آلکاگرین K50 2لیتر
هیوم اگرو101 5کیلوگرم
یک ماه قبل از برداشت آلکاگرین P.K 2لیتر
سولفات پتاسیم 30کیلوگرم
پس از برداشت آلکاگرین Zn-B 3/5کیلوگرم میکروکت روی بر
آلکاگرین P.K 1/5لیتر