برنامه تغذیه هندوانه

 برنامه تغذیه هندوانه

 

زمان مصرف نوع کود نحوه و میزان مصرف کود جایگزین
محلولپاشی(هزار لیتر) آبیاری (درهکتار)
قبل از کاشت
(آماده سازی زمین)
اگروبیو آلکان 250کیلوگرم *اگروبیو آلکان طلایی
*فسفوهیومات
میکروبی فسفاته 100کیلوگرم
بعد از مرحله 3 برگی مایع ماهی تاپ میکس 20لیتر *مایع مرغی کینگ گاردن
*آلکا هیومیک
*فسفازوت
*در صورت داشتن شوری سدیال استفاده شود
هیوم اگرو 101 1کیلوگرم
رایکت روتینگ 1لیتر
NPK10-52-10 10کیلوگرم
قبل از گلدهی رایکت گروس 1لیتر *رازورمین
*بایوکت جی
کلکت آیرون 1کیلوگرم
فیتومار 1لیتر
NPK20-20-20 10کیلوگرم
با رویت اولین گل میکروکت روی – بر 1لیتر *کلکت روی
*نوتریکت روی منگنز
فلورون 1لیتر
سولوکت 11-40-11 5کیلوگرم
میکروکت میکس 1لیتر
پس از تشکیل اولین میوه نیترات کلسیم 25کیلوگرم *آمینوتک
*رازورمین
رایکت رایپنینگ 1لیتر
سولفات پتاسیم 20کیلوگرم
کلکت میکس 1کیلوگرم
گردویی شدن میوه کلیک پتاسیم 1لیتر
میکروکت کلسیم 1لیتر
 سیلیکون پتاسیم 1لیتر
رشد میوه رایکت رایپنینگ 1لیتر *سولوکت 40-10-10
NPK 12-12-36 10کیلوگرم