برنامه تغذیه پیاز

 برنامه تغذیه پیاز

 

زمان مصرف نوع کود نحوه و میزان مصرف کود جایگزین
محلولپاشی(هزار لیتر) آبیاری (درهکتار)
پیش کشت
(آماده سازی زمین)
اگروبیوآلکان طلایی 600کیلوگرم *اگروبیوآلکان
*مجیک نیو
کودکامل هیومات 100کیلوگرم
میکروبی فسفاته 100کیلوگرم
سدیال 15لیتر در صورت شوری
یکهفته پس از کاشت هیوم اگرو 101 3کیلوگرم *بایوکت جی
*ماهی تاپ میکس
سولفات پتاسیم 30کیلوگرم
NPK10-52-10 30کیلوگرم
رشد ساقه NPK20-20-20 20کیلوگرم *کینگ گاردن(در صورت ندادن پلت)
رایکت روتینگ 2لیتر
کلیک پتاسیم 2لیتر
کلکت روی 2کیلوگرم
کلکت آیرون 2کیلوگرم
فیتومار 2/5لیتر
شروع رشد غده کن17 2لیتر *میکروکت کلسیم
نیترات کلسیم 25کیلوگرم
رازورمین 2لیتر
کلکت میکس 2کیلوگرم
دو هفته پیش از برداشت سولفات پتاسیم 20کیلوگرم
رایکت رایپنینگ 2لیتر