برنامه تغذیه کلزا

برنامه تغذیه کلزا

 

زمان مصرف نوع کود نحوه و میزان مصرف کود جایگزین
محلولپاشی(هزار لیتر) آبیاری (درهکتار)
پیش کشت گوگرد گرانول 50% 250کیلوگرم
میکروبی فسفاته 100کیلوگرم
هیومات10-10-10 100کیلوگرم
فسفازوت 1لیتر به صورت بذرمال بذرها
بعد از دوبرگی شدن تا قبل از روزت سولوکت 5-5-25 5کیلوگرم
سولوکت20-20-20 10کیلوگرم
سولفات پتاسیم 20کیلوگرم
ساقه روی
(قبل از گلدهی)
سولوکت5-5-25 10کیلوگرم *رازورمین
*آمینوکت پلاس
فیتومار 1لیتر
آتلانته 1لیتر
زمان گلدهی و تشکیل غلافها کلکت میکس 1کیلوگرم
دانه بندی سولفات پتاسیم 15کیلوگرم