برنامه تغذیه گوجه

 برنامه تغذیه گوجه

 

زمان مصرف نوع کود نحوه و میزان مصرف کود جایگزین
محلولپاشی(هزار لیتر) آبیاری (درهکتار)
خزانه Npk 10-52-10 1کیلوگرم
آلکاگرین میکرومیکس 1لیتر
آلکاگرین CalNit 1لیتر
آلکاگرین NPK 1لیتر
بذرمال Zn-P 1لیتر
انتقال نشاء گوگرد گرانول 50% 500کیلوگرم *کامل هیومات 10-10-10
*ماهی تاپ میکس
*آغشته کردن ریشه ها با فسفازوت هنگام نشاء کاری
آلکاگرین میکرومیکس 1لیتر
آلکاگرین P.K 1لیتر
آلکاگرین NPK 2لیتر
یک هفته پس از انتقال آلکان 10-52-10 8کیلوگرم *هیوم اگرو101
کینگ گاردن2 20لیتر
رشد رویشی رازورمین 1لیتر *بایوکت جی
*آلکاهیومیک
میکروکت میکس 1لیتر
کتور 3لیتر
ابتدای گلدهی رایکت گروس 1لیتر *نوتریکت روی منگنز
*کلکت بر
فیتومار 1لیتر
آلکاگرین CalNit 25کیلوگرم
آلکاگرین Zn-B 1لیتر
تشکیل میوه تا برداشت آلکاگرین P.K 1لیتر *رایکت رایپنینگ جهت رنگدهی
NPK5-25-25 10کیلو
آلکاگرین میکرومیکس 1لیتر