برنامه تغذیه زعفران

 برنامه تغزیه زعفران

 

زمان مصرف نوع کود نحوه و میزان مصرف کود جایگزین
محلولپاشی(هزار لیتر) آبیاری (درهکتار)
دوهفته مانده به گلدهی(15مهر-20آبان)
بسار آب
هیوم اگرو101 2کیلوگرم *آلکا هیومیک
*سولوکت 11-40-11
*بایوکت جی
*آتلانته
سولفات پتاسیم 15-20کیلوگرم
NPK10-52-10 20کیلوگرم
بعد از برداشت گل
(اواخر آبان)
زاچ آب
سولوکت 20-20-20 20کیلوگرم *کینگ گاردن2
*کودماهی تاپ میکس
*اگروآیرون
*میکروکت آیرون
کینگ گاردن1 20لیتر
کلکت آیرون 2کیلوگرم
15روز پس از زاچ آب
(سبز آب)
NPK 12-12-36 20کیلوگرم
فیتومار 1لیتر
رایکت روتینگ 1لیتر
کلش آب
محلولپاشی مرحله اول
کلیک پتاسیم 1لیتر *کلکت میکس
سولوکت 20-20-20 5کیلوگرم
میکروکت میکس 1لیتر
قبل از زرد شدن برگها (قبل زرد آب)
محلولپاشی مرحله دوم
سولوکت 40-10-10 5کیلوگرم *آمینوکت پلاس
*سولفات پتاسیم
رازورمین 1لیتر