برنامه غذایی کلم

 برنامه تغذیه کلم

 

زمان مصرف نوع کود نحوه و میزان مصرف کود جایگزین
محلولپاشی(هزار لیتر) آبیاری (درهکتار)
پیش کشت اگروبیوآلکان 1000کیلوگرم *اگروبیوآلکان طلایی
میکروبی فسفاته 100کیلوگرم
بعد از انتقال نشاء رایکت روتینگ 1لیتر
NPK 20-20-20 15کیلوگرم
مرحله 4-6 برگی میکروکت میکس 1لیتر *کلکت میکس
*آلکا هیومیک
NPK10-52-10 15کیلوگرم
هیوم اگرو 101 3کیلوگرم
میکروکت کلسیم 1 لیتر
مرحله رشد رویشی رایکت گروس 1لیتر
کلکت بر 1کیلوگرم
فیتومار 1لیتر
ماهی تاپ میکس 20لیتر
کلکت آهن 1کیلوگرم
تشکیل تا تکمیل هد سولفات پتاسیم 20کیلوگرم *کلیک پتاسیم
*رایکت ریپنینگ
میکروکت روی- بر 1لیتر
میکروکت کلسیم 1لیتر