برنامه غذایی گندم

برنامه تغذیه گندم

 

زمان مصرف نوع کود نحوه و میزان مصرف کود جایگزین
محلولپاشی(هزار لیتر) آبیاری (درهکتار)
آماده سازی زمین مجیک بیو آلکان نیو 800کیلوگرم *مجیک نیو
*اگروبیوآلکان طلایی
گوگرد 50% 500کیلوگرم
زمان کاشت بذرمال (Zn-P) 1لیتر به ازای هر 75کیلو بذر
میکروبی فسفاته 150کیلوگرم
کود کامل هیومات 100کیلوگرم
ابتدای رشد NPK10-52-10 20کیلوگرم *کینگ گاردن
*ماهی تاپ میکس
آلکاهیومیک 15لیتر
آلکاگرین میکرومیکس 1لیتر
مرحله پنجه زنی آلکاگرین NPK 3لیتر
آلکاگرین Zn-B 1کیلوگرم
ساقه روی
NPK20-20-20 20کیلوگرم
آلکاگرین میکرومیکس 2-3لیتر
آلکاگرین K50 2لیتر
آلکاگرین P.K 2لیتر
خوشه دهی آلکاگرین K50 20کیلوگرم
NPK12-12-36 20کیلوگرم