تأثیر کودهای زیستی و شیمیایی نیتروژن و فسفر بر عملکرد کمی و کیفی آفتابگردان

استاد راهنما:  علیرضا یدوی ، استاد مشاور:  هوشنگ فرجی ،  حمیدرضا بلوچی ، دانشجو:  زینب یوسف پور ،
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری – دانشگاه یاسوج – دانشکده کشاورزی – 1391 – [کارشناسی ارشد]
چکیده:
یکی از راهکارهای رفع مشکلات زیست‌محیطی مربوط به مصرف نهاده‌های شیمیایی در تولید محصولات کشاورزی، استفاده از بقایای گیاهی، کودهای دامی، آلی و زیستی به جای استفاده از نهاده‌های خارجی می‌باشد. این مطالعه با هدف ارزیابی اثر کودهای زیستی و شیمیایی نیتروژن و فسفر بر عملکرد کمی و کیفی آفتابگردان انجام شد. آزمایش به صورت اسپلیت فاکتوریل، در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با 3 تکرار در تابستان 1390 اجرا شد.