روند تولید 2CO، پتانسیل معدنی شدن كربن خاك و ماده خشك سورگوم تحت منابع مختلف نیتروژن

نشریه مدیریت خاك و تولید پایدار »   (پياپي 4)، 1391  شماره2

چکیده:
اندازه گيري تنفس خاك يكي از حساس ترين شاخص هاي موثر بر كيفيت و كارآيي خاك است. بنابراين با هدف بررسي اثر نظام هاي جداگانه و تلفيقي كود اوره، كود گاوي و كود مرغي بر خروج 2‍CO خاك و برآورد پتانسيل معدني شدن كربن و نيز توليد ماده خشك سورگوم، آزمايشي به صورت طرح بلوك هاي كامل تصادفي با 4 تكرار، در مزرعه تحقيقاتي دانشگاه شهركرد در سال 1389 اجرا گرديد. تيمارها شامل نبود كوددهي (شاهد)، كاربرد جداگانه كود اوره، گاوي و مرغي (به ترتيب به عنوان منبع شيميايي و منابع آلي نيتروژن) و سه تركيب تلفيقي 50:50 (اوره + گاوي، اوره + مرغي، گاوي + مرغي) بودند. نتايج نشان داد كه بيش ترين ميزان تنفس تجمعي خاك (39/141 گرم در مترمربع) و سرعت تنفس (8/3 گرم در مترمربع در روز) با كاربرد كود مرغي به دست آمد و كم ترين مقدار تنفس خاك مربوط به تيمار شاهد بود. در تيمار كود مرغي جداگانه بيش ترين ميزان ماده خشك سورگوم (16/11 تن در هكتار) مشاهده گرديد ولي ماده خشك توليدي در اين تيمار با تيمارهاي داراي اوره اختلاف معني داري نداشت. پتانسيل معدني شدن كربن تحت تاثير كوددهي قرار نگرفت. به طوركلي كود مرغي با داشتن عناصر غذايي بيش تر در مقايسه با ساير منابع كودي علاوه بر اثرهاي مفيد بر تنفس خاك، سبب بالا بردن ميزان ماده خشك سورگوم مي گردد. هم چنين، با جايگزيني كود شيميايي در كشت سوگوم مي تواند خطر آلودگي محيط زيست را كاهش دهد.

دانلود متن کامل