لکه موجی گوجه فرنگی و سیب زمینی

در این بیماری قارچ آلترناریا به برگ ، ساقه ، میوه و بذر حمله میکند.آلودگی در بذر گوجه فرنگی ممکن است سبب مرگ گیاهچه گردد. در روی برگ و برگچه ها علائم به صورت لکه های قهوه ای رنگ ظاهر میشوندکه اغلب دارای حاشیه های کلروتیک میباشند.در سطح لکه ها ممکن است دوایر متحدالمرکز موجی شکل نمایان گردند. لکه ها سریعا توسعه پیدا میکنند و حتی ممکن است تمام اندامهای هوایی حالت سوختگی به خود گیرند.علائم بیماری بر روی ساقه و برگ گوجه فرنگی و سیب زمینی مشابه هم میباشند و ظهور لکه ها در ساقه سیب زمینی و گوجه فرنگی میباشد، لکه های برگی غالبا در برگهای پیر ظاهر  میگردد.

علائم بیماری:

در میوه گوجه فرنگی علائم بیماری به صورت لکه های قهوه ای مایل به سیاه در محل اتصال میوه به دم میوه ایجاد میشود.سطح لکه ها ممکن است با پوشش سیاه قارچ پوشیده شوند و موجدار گردند.

در غده سیب زمینی لکه های سیاه با حاشیه مشخص و با چند سانتی متر فرورفتگی در بافت غده ظاهر میشوند.بافت زیر لکه ها اسفنجی قهوه ای رنگ میباشند.قطر لکه ها گاهی به دو سانتی متر میرسند..

عامل بیماری قارچ (Alternaria solani) میباشد.

کنترل بیماری:

1-کاشت بذر سالم یا ضدعفونی شده.

2-رعایت تناوب دو یا سه ساله و جمع آوری بقایای گیاهی آلوده و از بین بردن آنها در کنترل بیماری موثر است.

سمپاشی اندامهای هوایی با سم کلروتالونیل 75% WP به میزان 5/1 تا 2 کیلوگرم در هکتار.