مطالعه تاثیر كودهای دامی، زیستی و شیمیایی و اندازه بنه بر عملكرد و اجزای عملكرد زعفران

نویسندگان:  زینب علی پور میاندهی ،  سهراب محمودی ،  محمد علی بهدانی ،  محمد حسن سیاری ،
نشریه پژوهش های زعفران » پاييز و زمستان 1392  شماره2

چکیده:
اين تحقيق به منظور ارزيابي تاثير كودهاي زيستي، دامي و شيميايي و وزن بنه بر عملكرد و اجزاي عملكرد زعفران در شهرستان مه ولات در سال زراعي 91-1390 در قالب طرح اسپليت پلات فاكتوريل با چهار تكرار انجام شد كه در آن كود شيميايي و دامي مرسوم در سه سطح (100 درصد، 50 درصد و عدم مصرف كود دامي و شيميايي) به عنوان عامل كرت اصلي و عامل كرت فرعي شامل: تركيب فاكتوريل از كود بيولوژيك در سه سطح (كود نيتروكسين، بيوسوپرفسفات و بدون كود) و اندازه بنه در سه سطح (بنه هاي با وزن 4 تا 6، 8 تا 10 و 12 تا 14 گرم) در نظر گرفته شد. نتايج سال اول آزمايش نشان داد كه تاثير كود دامي و شيميايي بر وزن گل تازه زعفران، طول كلاله و خامه و تعداد گل در واحد سطح معني دار بوده و با افزايش سطوح مصرف كود، مقدار آنها افزايش يافت. همچنين با افزايش اندازه بنه زعفران وزن گل تازه، تعداد گل در واحد سطح و طول كلاله و خامه به طور معني داري افزايش يافت. بررسي اثر مصرف كودهاي بيولوژيك در كشت زعفران نشان داد كه بيشترين تعداد گل در واحد سطح (ميانگين 4/5 گل در متر مربع) به ترتيب از تيمار مصرف كود نيتروكسين، بيوسوپرفسفات و عدم مصرف كود بيولوژيك بدست آمد. استفاده از كود نيتروكسين باعث افزايش 8/27 درصدي وزن تر گل شد؛ در حاليكه مصرف كود بيوسوپرفسفات تاثير معني داري بر مقدار اين صفت نداشت. طول كلاله و خامه زعفران تحت تاثير مصرف كودهاي بيولوژيك قرار نگرفت.