نقش عناصر فروت ست (Fruit set) در تغذیه باغات

ﻣﺤﻠﻮل ﭘﺎﺷﯽ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻮرم ﺟﻮاﻧﻪ ﻫﺎ ﯾﮑﯽ از ﮐﻠﯿﺪي ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺤﻠﻮل ﭘﺎﺷﯽ در ﺑﺎﻏﺎت ﻣﯿﻮه اﺳﺖ. ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺷﺮوع ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻮرم ﺟﻮاﻧﻪﻫﺎ، ﯾﮑﺴﺮي از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻏﺬاﯾﯽ از دﯾﮕﺮ اﻧﺪامﻫﺎي ﮔﯿﺎه ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺟﻮاﻧﻪﻫﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﮔﺬﺷﺘﻪ، ﺳﻪ ﻋﻨﺼﺮ ﻏﺬاﯾﯽ ازت )N(، روي )Zn( و ﺑﺮ )B( را در اﯾﻦ ﺟﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﻣﻬﻤﺘﺮ از ﺳﺎﯾﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﮔﺰارش ﮐﺮده اﻧﺪ. ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺤﻠﻮل ﭘﺎﺷﯽ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻮرم ﺟﻮاﻧﻪ ﻫﺎ، ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﮐﻮدي ﮐﻪ ﺣﺎوي اﯾﻦ ﺳﻪ ﻋﻨﺼﺮ ﺑﻮدﻧﺪ، ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﺷﺪ. اﺧﯿﺮا ﻧﻘﺶ ﻋﻨﺎﺻﺮي از ﻗﺒﯿﻞ ﻓﺴﻔﺮ، ﮐﻠﺴﯿﻢ، ﻣﻮﻟﯿﺒﺪن، ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ و اﺳﯿﺪﻫﺎي آﻣﯿﻨﻪ ﻧﯿﺰ در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮔﻞ و ﻣﯿﻮه (Fruit set) ﻣﻮﺛﺮ ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﺷﺪه اﺳﺖ.

مقدﻣﻪ:

ﻣﺤﻠﻮل ﭘﺎﺷﯽ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻮرم ﺟﻮاﻧﻪ ﻫﺎ ﯾﮑﯽ از ﮐﻠﯿﺪي ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺤﻠﻮل ﭘﺎﺷﯽ در ﺑﺎﻏﺎت ﻣﯿﻮه اﺳﺖ. ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺷﺮوع ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻮرم ﺟﻮاﻧﻪ ﻫﺎ، ﯾﮑﺴﺮي از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻏﺬاﯾﯽ از دﯾﮕﺮ اﻧﺪام ﻫﺎي ﮔﯿﺎه ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺟﻮاﻧﻪ ﻫﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﮔﺬﺷﺘﻪ، ﺳﻪ ﻋﻨﺼﺮ ﻏﺬاﯾﯽ ازت (N) ، روي (ZN) و ﺑﺮ (B) را در اﯾﻦ ﺟﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ مهم تر از ﺳﺎﯾﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﮔﺰارش ﮐﺮده اﻧﺪ. ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺤﻠﻮل ﭘﺎﺷﯽ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻮرم ﺟﻮاﻧﻪ ﻫﺎ، ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﮐﻮدي ﮐﻪ ﺣﺎوي اﯾﻦ ﺳﻪ ﻋﻨﺼﺮ ﺑﻮدﻧﺪ، ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﺪ.
اﺧﯿﺮا ﻧﻘﺶ ﻋﻨﺎﺻﺮي از ﻗﺒﯿﻞ ﻓﺴﻔﺮ، ﮐﻠﺴﯿﻢ، ﻣﻮﻟﯿﺒﺪن، ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ و اﺳﯿﺪﻫﺎي آﻣﯿﻨﻪ ﻧﯿﺰ در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮔﻞ و ﻣﯿﻮه (Fruit set) ﻣﻮﺛﺮ ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﺷﺪه اﺳﺖ.

دﻟﯿﻞ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﺤﻠﻮل ﭘﺎﺷﯽ در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ، ﻧﯿﺎز ﻓﻮق اﻟﻌﺎده زﯾﺎد ﺟﻮاﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺮاي رﺷﺪ ﺳﺮﯾﻊ اوﻟﯿﻪ و ﻋﺪم ﺟﺬب ﻋﻨﺎﺻﺮ از ﻃﺮﯾﻖ رﯾﺸﻪﻫﺎ در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از رﺷﺪ ﮔﯿﺎه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﯿﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺷﺮوع ﺑﻪ رﺷﺪ در ﺑﺨﺶ ﻫﻮاﯾﯽ درﺧﺖ (ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻮرم ﺟﻮاﻧﻪ ﻫﺎ و ﮔﺮده اﻓﺸﺎﻧﯽ ﺟﺰو اوﻟﯿﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ رﺷﺪ ﻫﺮ ﮔﯿﺎه اﺳﺖ) و ﺷﺮوع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ رﯾﺸﻪ اي ﺑﺮاي ﺟﺬب ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻏﺬاﯾﯽ، ﯾﮏ اﺧﺘﻼف ﻓﺎز ﯾﮏ ﺗﺎ دو ﻫﻔﺘﻪ اي وﺟﻮد دارد.
در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺣﺴﺎس و اﺳﺎﺳﯽ، ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻋﻤﻠﮑﺮد درﺧﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدي ﺑﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻏﺬاﯾﯽ دارد، ذﺧﯿﺮه ﺧﻮد درﺧﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ.
ﻫﺮ ﭼﻘﺪر ذﺧﯿﺮه ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻏﺬاﯾﯽ درﺧﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﮔﺮده اﻓﺸﺎﻧﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﺗﺮ و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﻬﺘﺮي ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ. ﺑﺮاي اﻓﺰاﯾﺶ ذﺧﯿﺮه ﻏﺬاﯾﯽ درﺧﺖ، ﺑﺎﯾﺪ از ﻓﺼﻞ رﺷﺪ ﻗﺒﻞ، اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﻐﺬﯾﻪ اي ﻻزم را ﺻﻮرت داد. ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن، ﻣﺤﻠﻮﻟﭙﺎﺷﯽ ﺑﻌﺪ از ﺑﺮداﺷﺖ، ﮐﻮد دﻫﯽ ﺧﺎﮐﯽ ﺷﻬﺮﯾﻮر و ﻣﻬﺮﻣﺎه و ﻣﺤﻠﻮل پاﺷﯽ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻮرم ﺟﻮاﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺤﻠﻮل پاﺷﯽ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻮرم ﺟﻮاﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ و ﺑﺎز ﺷﺪن ﺟﻮاﻧﻪ ﻫﺎ آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد. در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ، ﻓﻠﺲ ﻫﺎي روي ﺟﻮاﻧﻪ ﻫﺎ از ﻫﻢ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺿﺮﯾﺐ ﺟﺬب آﻧﻬﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.

ﻧﮑﺘﻪ:

توﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد در درﺧﺘﺎن دو ﭘﺎﯾﻪ، ﻣﺤﻠﻮل پاﺷﯽ روي ﺟﻮاﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺘﻮرم درﺧﺘﺎن ﻧﺮ ﻫﻢ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در اواﯾﻞ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻮرم ﺟﻮاﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﻣﺤﻠﻮلﭘﺎﺷﯽ ﻧﺸﺪه و ﮔﻠﻬﺎي ﻧﺮ ﺑﺎز ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺳﻌﯽ ﺷﻮد ﺿﻤﻦ ﻣﺤﻠﻮلﭘﺎﺷﯽ، ﻣﺤﻠﻮل روي درﺧﺘﺎن ﻧﺮ ﭘﺎﺷﯿﺪه ﻧﺸﻮد. ﮔﺮﭼﻪ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ زﻣﺎن ﻣﺤﻠﻮلﭘﺎﺷﯽ ﻃﻮري ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﻮد ﮐﻪ درﺧﺘﺎن ﻧﺮ ﻫﻢ ﻣﺤﻠﻮل ﭘﺎﺷﯽ ﮔﺮدﻧﺪ؛ زﯾﺮا ﻧﻘﺶ ﻋﻨﺼﺮ ﺑﺮ ﻣﻮﺟﻮد در ﻓﺮﻣﻮل ﻣﺤﻠﻮلﭘﺎﺷﯽ، اﻓﺰاﯾﺶ ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﮔﺮده ﻧﺮ و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر اﻓﺰاﯾﺶ ﻃﻮل ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻟﻮﻟﻪ ﮔﺮده ﻧﺮ ﻫﻨﮕﺎم ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﻠﻘﯿﺢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ازت:

ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﺼﺮف ازت و ﺗﺠﻤﻊ آﻣﻮﻧﯿﻮم در ﺷﺎﺧﺴﺎره و ﺟﻮاﻧﻪ ﻫﺎ، ﺑﯿﻮﺳﻨﺘﺰ ﭘﻠﯽ آﻣﯿﻦ ﻫﺎ و آرژﻧﯿﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﭼﻮن اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت در ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺳﻠﻮﻟﯽ ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ، در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺳﻠﻮﻟﯽ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﮔﻞ اﻧﮕﯿﺰي ﺑﺮاي ﺳﺎل آﯾﻨﺪه را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

ازت ﺳﺒﺐ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻫﯿﺪرات ﮐﺮﺑﻦ ﻻزم ﺑﺮاي ﺟﻮاﻧﻪﻫﺎي ﺗﺎزه ﺗﺸﮑﯿﻞ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﺳﺎل آوري در درﺧﺘﺎن ﻣﯿﻮه را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ. ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل، ازت ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﻮد ﻓﺮوت ﺳﺖ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ 2 ﺗﺎ 4 درﺻﺪي ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯿﻮه و اﻓﺰاﯾﺶ رﺷﺪ ﺟﻮاﻧﻪ ﻫﺎ در درﺧﺖ ﺳﯿﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﮐﺎرﺑﺮد ازت در ﭘﺎﯾﯿﺰ در درﺧﺘﺎن ﺳﯿﺐ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻬﺘﺮي در ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯿﻮه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮد ﺑﻬﺎره آن داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮐﺎرﺑﺮد ﭘﺎﯾﯿﺰه ازت در ﻃﻮﻻﻧﯽ ﮐﺮدن ﻋﻤﺮ ﺗﺨﻤﮏ و زﻣﺎن ﺗﻠﻘﯿﺢ داﻧﻪ ﮔﺮده در ﺑﻬﺎر ﻧﺘﯿﺠﻪ اي ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺼﺮف ﮐﻮدﻫﺎي ازﺗﻪ در اﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﯾﺶ اﻧﺪازه ﺑﺮگ در ﺑﻬﺎر ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﺷﻮد، اﻣﺎ ﻣﺼﺮف ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه آن، ﺗﺤﺮﯾﮏ رﺷﺪ روﯾﺸﯽ و ﮐﺎﻫﺶ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯿﻮه را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دارد. ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ دادن ازت در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺴﺰاﯾﯽ ﺑﺮ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺟﻮاﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎ و زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪن آﻧﻬﺎ در اواﯾﻞ ﻓﺼﻞ رﺷﺪ ﺑﻌﺪي دارد.

روي:

روي از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮي اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻘﺶ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻣﻬﻤﯽ در رﺷﺪ و ﻋﻤﻠﮑﺮد درﺧﺖ دارد. ﺑﯿﺪار ﺷﺪن ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺟﻮاﻧﻪ ﻫﺎي روﯾﺸﯽ و زاﯾﺸﯽ از ﺧﻮاب زﻣﺴﺘﺎﻧﻪ و ﮔﺮده اﻓﺸﺎﻧﯽ ﻣﻮﻓﻖ، ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﺶ اﯾﻦ ﻋﻨﺼﺮ در درﺧﺖ اﺳﺖ. ﺑﺎﻏﺎت ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﮐﻤﺒﻮد روي دﯾﺮﺗﺮ از ﺑﺎﻏﺎت ﺳﺎﻟﻢ از ﺧﻮاب ﺑﯿﺪار ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ، ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﺮه ﻫﺎ در درﺧﺘﺎن ﮐﻮﺗﺎه ﺷﺪه و ﺳﺮﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎ ﺣﺎﻟﺖ ﺟﺎروﯾﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. در ﺣﺎﻟﺖ ﮐﻤﺒﻮد ﺧﻔﯿﻒ و ﻣﺘﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﻋﻨﺼﺮ، ﺿﻤﻦ ﮐﻮﺗﺎه ﺷﺪن ﻣﯿﺎﻧﮕﺮه ﻫﺎ،ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺑﺮگ ﻫﺎ ﻣﻮﺟﯽ ﺷﮑﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد. آﻫﮑﯽ ﺑﻮدن و واﮐﻨﺶ ﺑﺎﻻي ﺧﺎك ﻫﺎ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ، ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺜﺒﯿﺖ و ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪن اﯾﻦ ﻋﻨﺼﺮ در ﺧﺎك و اﻧﺪام ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ درﺧﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد.
روي در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻠﺮوﻓﯿﻞ ﻧﻘﺶ دارد و ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺴﺮﯾﻊ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي آﻧﺰﯾﻤﯽ و ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ ﻣﯽ ﺷﻮد. اﯾﻦ ﻋﻨﺼﺮ در ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺴﻢ ازت، ﺗﺸﮑﯿﻞ رﻧﮕﺪاﻧﻪ، ﻋﻄﺮ و ﻃﻌﻢ ﻣﺤﺼﻮل و ﺳﻨﺘﺰ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ C ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ را اﯾﻔﺎ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
روي (Zn)ﭘﯿﺶ ﻣﺎده ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻫﻮرﻣﻮن اﮐﺴﯿﻦ، دﯾﮕﺮ ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻮﺛﺮ در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻓﺮوت ﺳﺖ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ داراي ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﯽ در رﺷﺪ، ﮔﺮده اﻓﺸﺎﻧﯽ و ﻋﻤﻠﮑﺮد درﺧﺘﺎن ﻣﯿﻮه ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و رﺷﺪ ﺟﻮاﻧﻪ ﻫﺎي روﯾﺸﯽ و زاﯾﺸﯽ را ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻣﯿ ﻨﻤﺎﯾﺪ.

ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﺤﻠﻮل ﭘﺎﺷﯽ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻮرم ﺟﻮاﻧﻪ ﻫﺎ، ﻋﻨﺼﺮ ﺑﺮ از ﺳﺎﯾﺮ اﻧﺪام ﻫﺎي درﺧﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺟﻮاﻧﻪ ﻫﺎ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.
در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻏﻠﻈﺖ اﯾﻦ ﻋﻨﺼﺮ در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ در ﺟﻮاﻧﻪ ﻫﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺪ ﻣﻌﻤﻮل ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺮ ﻋﻨﺼﺮ ﮐﻠﯿﺪي ﮔﺮده اﻓﺸﺎﻧﯽ و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺤﺼﻮل اﺳﺖ. ﻃﻮل ﻋﻤﺮ داﻧﻪ ﮔﺮده و ﻃﻮل ﻟﻮﻟﻪ ﮔﺮده ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﺼﺮ ﺑﺮ واﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﻤﺒﻮد ﺧﻔﯿﻒ اﺳﺖ، ﺑﻪ ﻋﻠﺖ رﺷﺪ ﺿﻌﯿﻒ ﻟﻮﻟﻪ ﮔﺮده درﺧﺎﻣﻪ، ﺗﻠﻘﯿﺢ ﺗﺨﻤﮏ ﭘﺲ از ﮔﺮده اﻓﺸﺎﻧﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ. در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﮐﻤﺒﻮد ﺑﺮ در ﺑﺎغ ﺧﯿﻠﯽ ﺷﺪﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺧﺴﺎرت اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﺧﺴﺎرت ﺳﺮﻣﺎي ﺷﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

کمبود ﺑﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ در درون ﺟﻮاﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﺗﺎﮐﻤﺒﻮد آن در ﺧﺎك ﯾﺎ ﺑﺮگ. در اﺛﺮ ﮐﻤﺒﻮد ﺑﺮ، ﭘﺮﭼﻢ ﻫﺎ رﺷﺪ ﻧﮑﺮده و داﻧﻪ ﮔﺮده ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد و ﻣﺎدﮔﯽ ﮔﻞ ﻫﺎ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ. ﻣﺤﻠﻮل ﭘﺎﺷﯽ ﺑﺮ ﭘﯿﺶ از ﺑﺎز ﺷﺪن ﺟﻮاﻧﻪ ﻫﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯿﻮه را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دارد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺤﻠﻮل ﭘﺎﺷﯽ ﭘﺲ از ﺑﺮداﺷﺖ، در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻮرم ﺟﻮاﻧﻪ ﻫﺎ اواﺧﺮ اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه و ﯾﺎ اواﯾﻞ ﺑﻬﺎر، ﻣﺤﻠﻮﻟﭙﺎﺷﯽ درﺧﺘﺎن ﻣﯿﻮه ﺗﮑﺮار ﺷﻮد. ﮐﻤﺒﻮد ﺑﺮ ﺳﺒﺐ اﻧﺒﺴﺎط ﯾﺎ ﻣﺘﻼﺷﯽ ﺷﺪن ﺳﺮﯾﻊ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﮔﺮده در ﺣﺎل رﺷﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد. در ﮔﻞ ﻫﺎ، ﺑﺮ ﺟﻬﺖ رﺷﺪ ﻟﻮﻟﻪ ﮔﺮده ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﻮده و ﺑﺎﯾﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﻼﻟﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺷﻮد.
ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل، ﭘﻮﮐﯽ ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﭘﺴﺘﻪ ﮐﻪ در اواﺧﺮ ﻓﺮوردﯾﻦ ﻣﺎه رخ ﻣﯿﺪﻫﺪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﮐﻤﺒﻮد ﻋﻨﺼﺮ ﺑﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. زﯾﺮا اﯾﻦ ﻋﻨﺼﺮ در ﺗﮑﻤﯿﻞ رﺷﺪ ﻟﻮﻟﻪ ﮔﺮده ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﯽ دارد. ﻣﺼﺮف ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﮐﻮد ﺑﺮ ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﺮﭼﻢ و ﺑﻘﺎي داﻧﻪ ﮔﺮده ﻣﯽ ﮔﺮدد.

اﯾﻦ ﻋﻨﺼﺮ ﺑﻄﻮر ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﻨﺪﻫﺎ در ﺷﯿﺮه ﮔﻞ و ﺟﺬاﺑﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﺮاي ﺣﺸﺮات ﻣﯽ ﺷﻮد. اﯾﻦ ﻋﻨﺼﺮ ﺟﻬﺖ رﺷﺪ ﻧﻮك ﺳﺎﻗﻪ و رﯾﺸﻪ (ﻣﺮﯾﺴﺘﻢ ﻫﺎي اﻧﺘﻬﺎﯾﯽ)ﺑﺴﯿﺎر ﺿﺮوري ﺑﻮده و اوﻟﯿﻦ ﻋﻼﺋﻢ ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﻤﺒﻮد آن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻮﻗﻒ رﺷﺪ ﺟﻮاﻧﻪ اﻧﺘﻬﺎﯾﯽ ﺑﺮوز ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد. در اﺛﺮ ﮐﻤﺒﻮد ﺑﺮ، رﯾﺸﻪ ﻫﺎ ﻇﺎﻫﺮي ﮐﻮﺗﺎه و ﺑﻮﺗﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ در اﺑﺘﺪاي ﻓﺼﻞ رﺷﺪ ﺑﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳﺮﯾﻊ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﮔﯿﺎه ﺑﭙﺮدازﻧﺪ.
ﺟﻬﺖ ﺑﺎروري ﮔﻞ ﻫﺎ در ﮔﯿﺎﻫﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻣﺸﺨﺼﯽ ﻋﻨﺼﺮ ﺑﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وزن ﺧﺸﮏ ﮐﻼﻟﻪ ﮔﯿﺎه اﺣﺘﯿﺎج اﺳﺖ. ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل در اﻧﮕﻮر اﯾﻦ ﻣﯿﺰان 50 ﺗﺎ 60 ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﯾﮏ ﮔﺮم وزن ﺧﺸﮏ ﮐﻼﻟﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﮐﻮدي ﺣﺎوي ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻓﺮوت ﺳﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﺣﻔﻆ ﺗﻌﺪاد ﮔﻞ ﻫﺎي ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﮐﺎﻫﺶ رﯾﺰش ﻣﯿﻮه ﻫﺎ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻮرم ﺟﻮاﻧﻪ ﻫﺎ ﻋﻨﺼﺮ ﺑﺮ از ﺳﺎﯾﺮ اﻧﺪام ﻫﺎي درﺧﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺟﻮاﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻏﻠﻈﺖ ﻋﻨﺼﺮ ﺑﺮ ﺟﻮاﻧﻪ ﻫﺎ در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺪ ﻣﻌﻤﻮل ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺤﻠﻮل ﭘﺎﺷﯽ ﭘﺲ از ﺑﺮداﺷﺖ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻮرم ﺟﻮاﻧﻪ ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﺤﻠﻮل ﭘﺎﺷﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻋﻨﺼﺮ ﺗﮑﺮار ﺷﻮد.