کاشت بذر خیار

کشت خیار نیازمند آگاهی اطلاعاتی از قبیل آمار هواشناسی منطقه، نظرات و تجربیات کشاورزان با تجربه و گلخانه‌داران است. زمان کشت در بهره برداری محصول خیار تأثیر مستقیم دارد و در نتیجه سودآوری آن تحت تاثیر قرار می‌گیرد. ﻣﺜﻼً در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻨﻮﺑﯽ ﮐﺸﻮر زﻣﺎن ﮐﺸﺖ از اواﺋﻞ ﻣﻬﺮ ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﻮد و در ﺧﺮداد ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ. در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻤﺎﻟﯽ و ﻣﺮﮐﺰي ﮐﺸﻮر ﮐﻪ در آذر و دي داراي ﻫﻮاي اﺑﺮي و ﺳﺮد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ زﻣﺎن ﮐﺸﺖ را ﺑﻪ ﻧﺤﻮي اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ زﻣﺎن ﯾﺎ آﺧﺮ ﻓﺼﻞ ﺑﺮداﺷﺖ و ﯾﺎ آﻏﺎز ﮐﺸﺖ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ زﻣﺎنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﻮي ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ از دوره ﮐﺸﺖ ﺣﺬف ﮔﺮدد و اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎري ﺻﻮرت ﻧﮕﯿﺮد و زﻣﺎنﻫﺎي ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ در ﻣﯿﺎن زﻣﺎن ﺑﺮداﺷﺖ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺤﺼﻮل ﺷﺪﯾﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﻧﺤﻮه ﮐﺸﺖ ﺧﯿﺎر:

ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺬر دو راه ﺑﺮاي ﮐﺸﺖ ﺑﺬر وﺟﻮد دارد. ﯾﮑﯽ ﮐﺸﺖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﮐﺸﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﺰاﻧﻪ ﮐﻪ از اﯾﻦ دو راه ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ در اﺳﺘﻔﺎده از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ اي و ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺑﻬﺘﺮ ﺗﺎ ﺟﻮاﻧﻪ زدن، ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از ﮐﺸﺖ در ﺧﺰاﻧﻪ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮي ﮐﺮد. ﺑﺮاي ﮐﺸﺖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ زﻣﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ رﻃﻮﺑﺖ ﮐﺎﻓﯽ داﺷﺘﻪ و ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﮔﺎورو ﺑﺎﺷﺪ.

ﮐﺸﺖ ﭘﺎﯾﯿﺰه ﺧﯿﺎر:

ﻣﻌﻤﻮﻻً در ﮐﺸﺖ ﭘﺎﯾﯿﺰه از زﻣﺎن ﮐﺸﺖ ﺑﺬر ﺗﺎ اوﻟﯿﻦ ﺑﺮداﺷﺖ 7-8 ﻫﻔﺘﻪ زﻣﺎن ﻣﯽﺑﺮد. ﺑﺬر ﺧﯿﺎر ﮔﻠﺨﺎﻧﻪاي در ﺗﯿﺮ ﯾﺎ ﻣﺮداد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع اﻗﻠﯿﻢ ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺷﺮاﯾﻂ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ از ﻧﻈﺮ آﻣﺎده ﺑﻮدن زﻣﯿﻦ (ﺣﺎﺻﻠﺨﯿﺰي و ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ ﺧﺎك) ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﮐﺸﺖ ﻣﯽﺷﻮد. ﻣﯿﻮه ﺧﯿﺎرﻫﺎي ﮐﺸﺖ ﺷﺪه ﺣﺪود ﭘﻨﺠﺎه روز ﺑﻌﺪ ﯾﻌﻨﯽ از ﺷﻬﺮﯾﻮر رﺳﯿﺪه و آﻣﺎده ﭼﯿﺪن ﺷﺪه و ﺗﺎ آذر و دي ﻣﺎه ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﭘﯿﮏ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺑﺮداﺷﺖ در اواﺧﺮ ﻣﻬﺮ و آﺑﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﭘﺲ از آن ﺣﺪف ﺑﻮﺗﻪ ﻫﺎي ﺧﯿﺎر اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد.

ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ و ﻣﻨﺎﺳﺒ ﺘﺮﯾﻦ و ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪﺗﺮﯾﻦ ﻣﮑﺎن ﺑﺮاي ﮐﺸﺖ ﺧﯿﺎر ﮔﻠﺨﺎﻧﻪاي از ﻧﻈﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺳﻮددﻫﯽ، ﻣﻨﻄﻘﻪ اي اﺳﺖ ﮐﻪ داراي ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﻌﺪاد روز آﻓﺘﺎﺑﯽ در زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻮده و از ﻧﻈﺮ دﻣﺎ ﻧﯿﺰ در ﻓﺼﻮل ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ﻣﻼﯾﻢ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺪون و ﯾﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﺮﻣﺎي زﯾﺮ ﺻﻔﺮدر ﺷﺐ ﺑﺎﺷﻨﺪ و در ﻓﺼﻞ ﺳﺮد ﺑﺘﻮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﺮژي ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﯿﺪ و ﺑﺪون اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ ﻣﺼﺮف زﯾﺎد ﺳﻮﺧﺖ و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮔﺮﻣﺎﯾﺸﯽ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺎﻻ، دﻣﺎي ﻣﻄﻠﻮب را ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﺧﯿﺎر ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮد.

ﻧﮑﺘﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﻗﺘﺼﺎدي در ﮐﺸﺖ ﭘﺎﯾﯿﺰه اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺬرﻫﺎي ﺧﯿﺎر را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ در زﻣﯿﻦ اﺻﻠﯽ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﮐﺎﺷﺖ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺸﺎء در ﻟﯿﻮان ﯾﺎ ﺳﯿﻨﯽ ﻧﺸﺎء ﺿﺮوري ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ. زﯾﺮا زﻣﯿﻦ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ در اواﺳﻂ و اواﺧﺮ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﮔﺮم ﺑﻮده و ﻧﻮر ﮐﺎﻓﯽ ﻫﻢ وﺟﻮد دارد. در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ رﺷﺪ ﺑﻮﺗﻪ ﻫﺎ و ﮔﯿﺎﻫﭽﻪ ﻫﺎي ﺧﯿﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ و ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻮده و ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪ از ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ و آﺑﯿﺎري ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ می رسد.

ﮐﺸﺖ ﺑﻬﺎره ﺧﯿﺎر:

ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ در ﮐﺸﺖ ﺑﻬﺎره از ﻫﻨﮕﺎم ﮐﺸﺖ ﺑﺬر ﺧﯿﺎر ﺗﺎ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﯿﻦ 8 ﺗﺎ 10 ﻫﻔﺘﻪ ﻃﻮل ﻣﯽ ﮐﺸﺪ. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي در ﮐﺸﺖ ﺑﻬﺎره ﺧﯿﺎر ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺬر ﺧﯿﺎر در ﺧﺰاﻧﻪ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و درون ﺳﯿﻨﯽ ﮐﺸﺖ از آذر ﺗﺎ ﺑﻬﻤﻦ ﮐﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه و ﻧﺸﺎءﻫﺎ در ﺑﻬﻤﻦ ﯾﺎ اﺳﻔﻨﺪ در زﻣﯿﻦ اﺻﻠﯽ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﮐﺎﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻣﺤﺼﻮل در اﺳﻔﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﯿﺮ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎردﻫﯽ از ﻧﯿﻤﻪ ﯾﺎ اواﺧﺮ اﺳﻔﻨﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﯿﻮه ﻫﺎ در اواﯾﻞ ﻓﺮوردﯾﻦ و ﻋﯿﺪ ﻧﻮروز ﮐﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮاي ﺧﺮﯾﺪ ﺧﯿﺎر زﯾﺎد اﺳﺖ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﮔﺮدد. ﮐﺸﺖ ﺑﻬﺎره ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﻮدن ﻓﺼﻞ رﺷﺪ، ﻣﺤﺼﻮل ﺑﯿﺸﺘﺮي را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد. ﺣﺬف ﺑﻮﺗﻪﻫﺎي ﺧﯿﺎر ﭘﯿﺮ و ﺿﻌﯿﻒ از اواﺧﺮ ﺗﯿﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻌﺪ از آن ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮدن، ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ و آﻣﺎده ﺳﺎزي زﻣﯿﻦ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد. ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ در ﻃﻮل زﻣﺴﺘﺎن در ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺪت ﻧﻮر ﮐﻢ و ﺳﺮدي ﺧﺎك، ﺟﻮاﻧﻪ زﻧﯽ و رﺷﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﮐﺸﺖ ﺑﻬﺎره را ﺑﻪ ﺗﺄﺧﯿﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻪ و ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ را ﺑﺎﻻ ﻣﯽﺑﺮد. در ﮐﺸﺖ ﺑﻬﺎره ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺳﺮدي زﻣﯿﻦ و ﻫﻮا در ﻓﺼﻮل ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺬور ﺧﯿﺎر را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﺸﺎء ﮐﺎري (ﮐﺸﺖ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ) ﺗﮑﺜﯿﺮ ﮐﺮد.

آﺑﯿﺎري ﺧﯿﺎر:

ﺑﺮاي آﺑﯿﺎري ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﻄﺮه اي اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ. در اﯾﻦ روش ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﻮع آن اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻮارﻫﺎي آﺑﯿﺎري اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺣﺪر رﻓﺘﻦ آب ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ آﺑﯿﺎري ﮔﯿﺎه ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﻦ ﮔﯿﺎه ﺑﺎﻓﺖ ﺧﺎك و زﻣﺎن ﻣﺼﺮف ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ. ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺧﺎك در زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻪ آب ﮐﻤﺘﺮي ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﺳﺖ ﺗﺎ در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن وﻟﯽ در ﻫﺮ ﺻﻮرت ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ و دوره ﻫﺎي ﻣﻨﻈﻢ آﺑﯿﺎري ﮐﺮد و ﻣﺴﻠﻤﺎ در ﺧﺎك ﻫﺎي ﺳﺒﮏ ﻣﻘﺪار آﺑﯿﺎري ﮐﻤﺘﺮ و ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﯿﻦ آن ﻧﯿﺰ ﮐﻤﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد در ﻫﻨﮕﺎم آﺑﯿﺎري زﻣﯿﻦ را ﺑﺮاي ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ اﺷﺒﺎع ﻗﺮار ﻧﺪﻫﯿﻢ و ﺣﺘﻤﺎ رﻃﻮﺑﺖ 25 درﺻﺪي را در ﻓﺎﺻﻠﻪ دو آﺑﯿﺎري رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﺑﺮاي ﺗﻨﺎوب آﺑﯿﺎري، زﻣﺎﻧﯽ اﻗﺪام ﺑﻪ آﺑﯿﺎري ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﮐﻪ رﻃﻮﺑﺖ ﺧﺎك ﺑﻪ ٪25 رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺿﻤﻨﺎ اﯾﻦ را ﻫﻢ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﮔﯿﺎه ﺧﯿﺎر در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻠﺪﻫﯽ ﻣﯽ رﺳﺪ ﻧﯿﺎز ﺑﯿﺸﺘﺮي ﺑﻪ آب دارد.

برخی از ﮐﺸﺎورزان ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﮔﯿﺎه ﺟﻮان 4 ﺑﺮگ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺧﻮد را ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺮد ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ دوره ﺗﺸﻨﮕﯽ ﺑﻪ ﮔﯿﺎه داد.ﭼﻮن اﻋﺘﻘﺎد دارﻧﺪ رﯾﺸﻪ ﮔﯿﺎه در ﺣﺎﻟﺖ ﺗﺸﻨﮕﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﯾﺎﻓﺘﻦ آب ﺑﻪ ﻋﻤﻖ ﺧﺎك ﻧﻔﻮذ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ رﯾﺸﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﺠﻢ رﯾﺸﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﮔﯿﺎه ﭘﺲ از دوره ﺗﺸﻨﮕﯽ و آﺑﯿﺎري ﭘﺲ از آن رﺷﺪ ﺳﺮﯾﻌﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. در زﻣﺎن رﺷﺪ ﺑﻮﺗﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺨﻬﺎي ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ را آﻣﺎده ﮐﺮده و ﺑﺮ ﻓﺮاز ﺑﻮﺗﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﯿﻢ ﻫﺎي ﻣﻬﺎر در ﻓﻀﺎي ﺳﻘﻒ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﻣﺘﺼﻞ ﻧﻤﻮد ﺗﺎ در ﻫﻨﮕﺎم رﺷﺪ ﺳﺮﯾﻊ ﺑﻮﺗﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻨﻈﻢ ﺑﻪ دور ﻧﺦ ﻫﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﻮد ﺑﺮاي ﺑﺴﺘﻦ ﺑﻮﺗﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ دور ﻧﺦ ﻫﺎ روش ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ وﺟﻮد دارد ﻣﯽ ﺗﻮان ﭘﺎﺋﯿﻦ ﻧﺦ ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺳﯿﻢﻣﻬﺎر در ﭘﺎﺋﯿﻦ ﮔﯿﺎه ﺑﺴﺖ و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺦ اﺿﺎﻓﻪ را ﺑﻪ دور ﻗﺮﻗﺮه ﻫﺎي ﺳﯿﻤﯽ ﭘﯿﭽﺎﻧﺪه و ﺑﺮ روي ﺳﯿﻢ ﻣﻬﺎر ﻗﺮار داد و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﮐﻠﯿﭙﺲ ﻫﺎي ﻣﺨﺼﻮص ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻗﻄﺮ ﺳﺎﻗﻪ ﮔﯿﺎه اﺳﺖ و ﺑﻪ اﻧﺘﻬﺎي ﻧﺦ ﻫﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ارﺗﺒﺎط ﺳﺎﻗﻪ و ﻧﺦ را ﺑﺪون ﮔﺮه زدن ﺑﻪ ﮔﯿﺎه ﺑﺮﻗﺮار ﻧﻤﻮد ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﺦ ﮐﺸﯽ ﺑﯽ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻧﻤﻮد زﯾﺮا ﻏﻔﻠﺖ در اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎﻋﺚ ﺷﮑﺴﺘﻦ ﺳﺎﻗﻪ ﮔﯿﺎه ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺳﺒﺐ آﺳﯿﺐ ﺟﺪي ﺑﻪ ﮔﯿﺎه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﻫﺮس اوﻟﯿﻪ ﺧﯿﺎر:

در ﺑﻮﺗﻪ ﺧﯿﺎر ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ارﺗﻔﺎع ﮔﯿﺎه ﺑﻪ 30 ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ ﻧﺮﺳﯿﺪه ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﻫﺮﺳﯽ را اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽ دﻫﯿﻢ . اﻣﺎ ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻮﺗﻪ ﺑﻪ ارﺗﻔﺎع 30 ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮي رﺳﯿﺪ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻓﺮﻋﯽ و ﻣﯿﻮه و ﮔﻠﻬﺎي آن را ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺣﺬف ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ. ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ ﮔﯿﺎه اﺟﺎزه ﻣﯽ دﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم اﻧﺮژي ﺗﻮﻟﯿﺪي ﺗﻮﺳﻂ ﮔﯿﺎه ﺻﺮف رﺷﺪ ﺳﺎﻗﻪ و ﺑﺮﮔﻬﺎي اوﻟﯿﻪ ﺷﻮد و ﺑﺪﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﮔﯿﺎه ﻗﻮي و ﺷﺎداب ﺑﺎﺷﺪ از ارﺗﻔﺎع 30 ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻓﺮﻋﯽ را ﺣﺬف ﮐﻨﯿﻢ وﻟﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﮐﺎﺷﺖ و ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﮐﺸﺎورزان ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺑﻪ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻓﺮﻋﯽ اﺟﺎزه ﻣﯽ دﻫﻨﺪ رﺷﺪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺑﺮ اﺳﺎس وارﯾﺘﻪ و ﻓﺼﻞ ﮐﺎﺷﺖ ﻃﻮل ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻓﺮﻋﯽ را ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﻗﺎﺑﻞ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺟﻮاﻧﻪ اﻧﺘﻬﺎﯾﯽ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻓﺮﻋﯽ را ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﻮر ﺑﺮگ ﭘﻨﺠﻢ ﺣﺬف ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﯾﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﺮس اوﻟﯿﻪ ﮔﯿﺎه ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ در رﺷﺪ و ﺑﺎر دﻫﯽ ﺑﻮﺗﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺻﺤﯿﺢ و اﺻﻮﻟﯽ اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد.

ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﺧﯿﺎر:

از ﻣﻮاردي ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در اﻧﺠﺎم آن دﻗﺖ ﺑﺴﯿﺎري ﮐﺮد ﺗﺎ آﺳﯿﺒﯽ ﺑﻪ ﮔﯿﺎه وارد ﻧﺸﻮد ﻧﺤﻮه ﭼﯿﺪن ﺧﯿﺎر از ﺑﻮﺗﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻻﯾﻠﯽ ﺑﺎ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ ﺷﯿﻮه اﺻﻮﻟﯽ و ﺻﺤﯿﺢ ﭼﯿﺪن ﺧﯿﺎر از ﺑﻮﺗﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آن را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﻻ ﮐﺸﯿﺪه ﺗﺎ ﺑﺪﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ از ﺳﺎﻗﻪ ﺟﺪا ﺷﻮد اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻘﺎﯾﺎ ﯾﺎ دﻧﺒﺎﻟﻪ ﻣﯿﻮه ﺑﺮ روي ﺳﺎﻗﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪ زﯾﺮا ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪن اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺮ روي ﺳﺎﻗﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﭘﻮﺳﯿﺪﮔﯽ ﺳﺎﻗﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و از ﻃﺮﻓﯽ دﻧﺒﺎﻟﻪ ﻣﯿﻮه ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ وزن ﻣﯿﻮه را ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺗﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﻧﺮم ﺷﺪن ﺳﺮﯾﻊ ﻣﯿﻮه ﻫﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد اﻣﺮوزه در اﮐﺜﺮ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺧﯿﺎر را ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻗﯿﭽﯽ از ﺷﺎﺧﻪ ﺟﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ اﯾﻦ ﮐﺎر زﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺸﮑﻞ آﻓﺮﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻗﯿﭽﯽ آﻟﻮده ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎي ﻗﺎرﭼﯽ و وﯾﺮوﺳﯽ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺎﺷﺪ. در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ اﻣﮑﺎن اﻧﺘﻘﺎل ﺑﯿﻤﺎري از ﯾﮏ ﺑﻮﺗﻪ ﺑﻪ ﺑﻮﺗﻪ دﯾﮕﺮ زﯾﺎد اﺳﺖ.

ﭘﺎﺋﯿﻦ ﮐﺸﯽ ﺑﻮﺗﻪ ﻫﺎي ﺧﯿﺎر:

زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻮﺗﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻘﻒ ﻣﻔﯿﺪ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﻣﯽ رﺳﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺎﺋﯿﻦ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﻮﻧﺪ. ﻧﮑﺘﻪ اي ﮐﻪ در اﯾﻦ دوره ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ ﻫﺮس ﺑﺮگﻫﺎي ﻓﺮﺳﻮده ﺗﺮ و ﭘﯿﺮ ﺗﺮ در ﻃﻮل دوره ﺑﺮداﺷﺖ اﺳﺖ.ﺑﻪ ﻃﻮري ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﭘﺎﺋﯿﻦ ﮐﺸﯿﺪن ﺑﻮﺗﻪ ﺑﺮﮔﻬﺎي ﭘﺎﺋﯿﻨﯽ ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﻋﻤﺮ ﺧﻮد را ﺳﭙﺮي ﮐﺮده اﻧﺪ ﺗﻌﺪاد ﮐﻤﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮاي ﻫﺮس ﮐﺮدن ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ ﯾﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﺮس ﺑﺮﮔﻬﺎي ﻓﺮﺳﻮده در ﻫﺮ ﻧﻮﺑﺖ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﯿﺶ از 3 ﺑﺮگ در ﺑﻮﺗﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺣﺪاﻗﻞ 18 ﺗﺎ 25 ﺑﺮگ روي ﺑﻮﺗﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ. ﻫﺮس ﺑﺮگ ﻫﺎي ﻓﺮﺳﻮده ﺑﺎﯾﺪ در ﻃﻮل دوره و ﺑﻪ ﺗﻨﺎوب اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد ﮐﻪ در ﻫﻨﮕﺎم ﭘﺎﺋﯿﻦ ﮐﺸﯽ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎﯾﺪ و ﺿﻤﻨﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺑﺮﮔﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﺮس ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﺗﻌﺪاد ﺑﺮﮔﻬﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﯿﺶ ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﺎ ﺣﺬف ﺑﺮﮔﻬﺎي ﭘﺎﺋﯿﻨﯽ و ﺷﻞ ﮐﺮدن ﻧﺦ ﻫﺎ از ﻗﺮﻗﺮه ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﯿﻢ ﻣﻬﺎر ﻣﺘﺼﻞ اﺳﺖ ﺳﺎﻗﻪ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮد در روي زﻣﯿﻦ ﻗﺮار داده اﻟﺒﺘﻪ ﮔﺎﻫﯽ ﺳﺎﻗﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﺎي اﯾﻨﮑﻪ روي زﻣﯿﻦ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ ﺑﺮ روي ﺷﺎﺳﯽﻫﺎي ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ 50 ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ ﻗﺮار میﮔﯿﺮﻧﺪ. زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻮﺗﻪ ﺑﻪ اﻧﺘﻬﺎ ﻣﯽرﺳﺪ ﺑﻪ دو ﺷﺎﺧﻪ ﻓﺮﻋﯽ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﯿﻢ ﮐﻪ رﺷﺪ ﺧﻮد را اداﻣﻪ دﻫﻨﺪ و دوﺑﺎره ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ. اﯾﻦ دو ﺷﺎﺧﻪ ﻓﺮﻋﯽ را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺎﺧﻪﻫﺎي اﺻﻠﯽ در ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ و ﭘﺲ از رﺷﺪ اﯾﻦ ﺷﺎﺧﻪﻫﺎ ﺟﻮاﻧﻪي اﻧﺘﻬﺎﯾﯽ ﺷﺎﺧﻪ اﺻﻠﯽ را ﺣﺬف ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ. اﮔﺮ ﭘﺎﯾﺎن ﻓﺼﻞ ﮐﺸﺖ ﺑﺎ ﻓﺮا رﺳﯿﺪن ﻫﻮاي ﮔﺮم ﻣﺼﺎدف ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺟﺎي ﭘﺎﺋﯿﻦ ﮐﺸﯿﺪن ﺑﻮﺗﻪ ﻫﺎ آن را ﺑﺮ روي ﺳﯿﻢﻫﺎ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺗﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺒﺎﻧﯽ در ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺮاﻗﺐ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻮﺗﻪ ﻫﺎ در ﻣﻮﻗﻊ ﺧﻢﺷﺪن ﺷﮑﺴﺘﻪ ﻧﺸﻮﻧﺪ و ﺑﻌﺪﻫﺎ دﭼﺎر ﺿﺎﯾﻌﺎت و ﺑﯿﻤﺎري ﻧﮕﺮدﻧﺪ.