کاهش فسفر قابل عصاره گیری با آب در کودهای آلی توسط افزودنیهای مختلف

استاد راهنما:  احمد گلچین ، استاد مشاور:  کاظم هاشمی مجد ، دانشجو:  پریسا نقی زاده ،
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری – دانشگاه زنجان – 1387 – [کارشناسی ارشد]

چکیده:
کودهای دامی دارای درصد بالایی فسفر محلول و قابل جذب هستند. در مناطقی که کودهای دامی به مقدار فراوان تولید می شوند و این کودها بلافاصله به سطح خاک اضافه می شوند، چنانچه بارندگی اتفاق بیفتد مقدار زیادی از فسفر محلول توسط روانابهای سطحی وارد رودخانه ها و منابع آب شیرین می شود بقیه فسفری که در کود وجود دارد و در خاک باقی می ماند نیز می تواند همراه با جابجا شدن ذرات خاک و به صورت رسوبات وارد آبهای جاری شود. وجود فسفر در آبهای جاری و منابع آب شیرین، رشد جلبکها و گیاهان آبزی را بدنبال داشته که این امر نه تنها سبب از بین رفتن کیفیت آب منابع آب شیرین و شرب می شود بلکه باعث مرگ آبزیان نیز می شود لذا لازم است در مناطقی که کودهای دامی به مقدار زیاد تولید و مصرف می شوند میزان فسفر محلول در کود را کاهش داده تا بتوانیم این کودها را بدون آنکه باعث آلودگی منابع آبی شوند در مزرعه مصرف کنیم. برای مطالعه اثر افزودنیهای مختلف بر کاهش فسفر قابل عصاره گیری با آب در کودهای گوسفند، گاو، مرغ تخم گذار و گوشتی یک آزمایش گلدانی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی و در سه تکرار در گلخانه دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان به اجرا درآمد. در این آزمایش از افزودنیهای مختلف شامل: سولفات آلومینیم، سولفات کلسیم، سولفات فرو، سولفات روی، سولفات مس استفاده گردید و عناصر آلومینیم، کلسیم، آهن، روی و مس هر کدام در 6 سطح شامل: 0 (شاهد)، 250، 500، 1000، 2000 و 4000 میلی گرم در کیلوگرم کود بکار برده شدند. پس از افزودن این مواد به کودها، نمونه های تیمار شده در شرایط تاریکی به مدت سه ماه انکوباسیون گردیدند. هر ماه از گلدانها نمونه کود تهیه گردید و میزان فسفر محلول،pH و EC نمونه ها اندازه گیری شد. نتایج این تحقیق نشان داد که استفاده از افزودنیهای مختلف موجب کاهش فسفر محلول در هر چهار نوع کود گردید و افزودنی سولفات آلومینیم از این لحاظ نسبت به افزودنیهای دیگر برتری داشت. در اثر استفاده از افزودنیهای مختلف در چهار نوع کود، pH کلیه تیمارها با گذشت زمان کاهش ولی شوری آنها افزایش یافت.

دانلود متن کامل