کود میکروبی فسفاته

با توجه به واردات سالانه هزاران تن کود فسفاته، پیدا کردن روشی که بتواند از مصرف بی رویه این کود بکاهد، ضروری به نظر می رسد. مطالعات وسیع انجام شده در کشور های پیشرفته در مورد استفاده از کود های بیولوژیک با هدف کاهش مصرف کودهای شیمیائی، لزوم انجام تحقیقات بیشتری را در داخل کشور در این خصوص خاطر نشان می سازد.

با توجه به واردات سالانه هزاران تن کود فسفاته، پیدا کردن روشی که بتواند از مصرف بی رویه این کود بکاهد، ضروری به نظر می رسد. مطالعات وسیع انجام شده در کشور های پیشرفته در مورد استفاده از کود های بیولوژیک با هدف کاهش مصرف کودهای شیمیائی، لزوم انجام تحقیقات بیشتری را در داخل کشور در این خصوص خاطر نشان می سازد.
با تکیه بر این تجارب و شواهد روشن، بکارگیری میکرو ارگانیسم های حل کننده فسفات در بهبود جذب فسفر به منظور کاهش مصرف کود های فسفاته بسیار ضروری به نظر می رسد.

فسفر از عناصر اصلی مورد نیاز گیاه بوده و یکی از مهمترین عناصر در تولید محصولات کشاورزی می باشد.این عنصر در ساختمان هسته و غشای سلولی نقش ویژه دارد. فسفر در بافت های گیاهی بسیار اندک ( حدود 2/0 درصد) بوده و تقریبا یک دهم میزان ازت و یا پتاسیم می باشد. در فقدان همین میزان اندک فسفر و کم شدن مقدار آن، فعل و انفعالات سوخت و ساز، نظیر تبدیل قند به نشاسته متوقف شده و نهایتا” در اثر تجمع مواد قندی، رنگدانه آنتوسیانین در برگ تشکیل می شود.

این عنصر در تشکیل بذر نیز نقش اساسی داشته و به مقدار زیاد در میوه و بذر یافت می شود. مقدار فسفر قابل استفاده در سیستم های زراعی مناطق خشک و نیمه خشک در مقایسه با مناطق مرطوب کمتر عامل محدود کننده تولید به شمار می رود. این در حالی است که مصرف کود های فسفاته در کشور بیش از نیاز گیاهان بوده و در بسیاری از موارد، زیادی مصرف این نهاده مسائل عدیده ای را بوجود آورد است.

نتایج تحقیقات نشان می دهد که افزایش مصرف کود های فسفره طی این سالها، نه تنها عملکرد محصولات زراعی را چندان افزایش نداده بلکه در نتیجه بر هم زدن تعادل عناصر غذایی، کاهش محصول را نیز در مواردی باعث شده است و همچنین مصرف بی رویه کودهای فسفاته، گذشته از هزینه های ارزی گزاف خرید کود از خارج کشور، اثرات زیانباری نیز دارد. از جمله این اثرات می توان به مسمومیت فسفری ناشی از جذب بیش از حد فسفر معدنی و بالا رفتن غلظت آن در بافت های گیاهی و به هم خوردن تعادل عناصر غذایی، کاهش عملکرد محصول، تجمع بور در گیاه در حد سمی، کاهش جذب مس، غیر متحرک شدن آهن در خاک، ممانعت از جذب آهن توسط ریشه، مختل کردن متابولیسم روی درون گیاه، آلودگی خاک به کادمیوم، تنزل کیفیت محصول ( کاهش پروتئین دانه گندم)، افزایش بار منفی خاک، و آلودگی آبها به فسفر و بروز پدیده اتروفیکاسیون را نام برد.

گروه تولیدی آلکان اولین تولید کننده صنعتی کود های ارگانیک و کمپاند در  کشور پس از سالها تحقیق و پژوهش تولید کننده کود میکروبی فسفاته به عنوان جایگزینی برای کود های شیمیایی فسفاته می باشد.

این محصول با پایه کود های آلی و خاک فسفات، حاوی اسپور باکتری موثر حل کننده فسفات معدنی است. اسپور باکتری موجود در این کود بعد از ورود به محیط خاک فعال شده و با تولید اسید های آلی و آنزیم های آزاد کننده فسفات، فسفر معدنی و آلی غیر قابل استفاده در خاک فسفات و ماده آلی موجود در فرمولاسیون کود میکروبی را بصورت قابل استفاده در اختیار گیاه قرار می دهد. این باکتری علاوه بر ویژگی حل کنندگی بالای فسفات نامحلول، باکتری پیش برنده رشد گیاه نیز محسوب شده و از طریق تولید هورمون های رشد گیاه موجب توسعه ریشه شده و از این طریق کارایی مصرف آب و همچنین جذب عناصر میکرو، از قبیل روی (Zn) را نیز افزایش می دهد.

جایگزینی کود میکروبی فسفاته آلکان به مقدار برابر با کود شیمیایی سوپر فسفات، در آزمایشات مزرعه ای مبین، افزایشی معادل 8 تا 25%  عملکرد بسته به نوع محصول و همچنین به دلیل افزایش رشد ریشه و زود رسی باعث افزایش کارایی استفاده از آب (WUE)  در مزرعه شده است.