برنامه تغذیه انار

 برنامه تغذیه انار

زمان مصرف نوع کود نحوه و میزان مصرف کود جایگزین
محلولپاشی(هزار لیتر) آبیاری (درهکتار)
زمستان(قبل از فعالیت) اگروبیو آلکان طلایی 1کیلوگرم چالکود هردرخت *پلت مجیک نیو
*سولوکت 40-10-10
*گوگرد 50%
میکروبی فسفاته 0/5کیلوگرم چالکود هردرخت
12-12-36 آلکان 0/5کیلوگرم چالکود هردرخت
تورم جوانه ها آلکان10-52-10 10کیلوگرم *آلکا هیومیک
*مایع ماهی تاپ میکس
هیوم اگرو101 2کیلوگرم
میکروکت روی- بر 1لیتر
سولفات پتاسیم 20کیلوگرم
قبل از گلدهی سدیال 10لیتر *آلکا آیرون
*بایوکت جی
فلورون 1لیتر
نیترات کلسیم 15کیلوگرم
12-12-36 آلکان 10کیلوگرم
کلکت آیرون 1کیلوگرم
بعد از تشکیل میوه میکروکت کلسیم 2لیتر *کلفولیوم
*میکروکت میکس
رایکت گروس 1لیتر
هیوم اگرو101 2کیلوگرم
پلنتیفول 20-20-20 1کیلوگرم
گردویی شدن میوه میکروکت کلسیم 2لیتر *آمینوتک
کلکت بر 1کیلوگرم
رازورمین 1لیتر
12-12-36 آلکان 10کیلوگرم
قبل از رنگدهی میوه رایکت رایپنینگ 1لیتر *کلفولیوم
سولفات پتاسیم 15کیلوگرم
قبل از برداشت میوه کلیک پتاسیم 1لیتر
میکروکت کلسیم 1لیتر
پس از برداشت نوتریکت روی – منگنز 1کیلوگرم
آتلانته 1لیتر