برنامه تغذیه ای خیار

برنامه تغذیه خیار

 

هفته بعد از کاشت محلول 1
(گرم در 1000لیتر آب آبیاری)
محلول2
(گرم در 1000لیتر آب آبیاری)
نیاز آبی هر بوته (لیتر در روز) شوری آب آبیاری پس از اضافه کردن کود(میلی موس بر سانتی متر)
نیترات کلسیم نیترات پتاسیم نیترات آمونیوم مونوپتاسیم فسفات سولفات منیزیم نیترات منیزیم
کشت بهاره
1 500 0 0 1000 250 0 0/4 1.3
2 500 350 0 150 250 0 0/6 1.4
3 350 500 100 150 250 0
4 350 500 150 150 250 0 1 1.7
5 350 550 150 150 250 0 1.2 1.7
6 350 600 150 150 250 0 1.6 1.8
7 350 650 150 150 250 0 2 1.8
8 350 700 150 150 250 0 2.2 1.9
9 350 700 150 150 250 0 2.4 1.9
10 350 700 150 150 250 0 2.6 1.7
11 350 700 150 150 250 0 2.8 1.9
43816 350 600 150 150 0 350 4 1.7
18-22 350 550 150 150 0 350 5 1.6
23تا پایان دوره 350 500 150 150 0 350 4 1.6