برنامه غذایی پسته

 برنامه تغذیه پسته

زمان مصرف نوع کود نحوه و میزان مصرف کود جایگزین
محلولپاشی(هزار لیتر) آبیاری (درهکتار)
چالکود زمستانه اگروبیوآلکان طلایی 2/5کیلوگرم چالکود هر درخت *مجیک نیو
*فسفو هیومات
*بایوکت جی
کودکامل هیومات 1کیلوگرم چالکود هر درخت
میکروبی فسفاته 1کیلوگرم چالکود هر درخت
آلکاگرین ضد شوری 20لیتر
تورم جوانه نیترات کلسیم 100کیلوگرم
آلکاگرین Zn-B 1لیتر
NPK 10-52-10 50کیلوگرم
مایع ماهی تاپ میکس 80لیتر
کینگ گاردن 80لیتر
اولین آبیاری آلکاگرین میکرو میکس 1لیتر *کلکت میکس
*آلکا هیومیک
آلکاگرین P.K 2لیتر
هیوم اگرو101 4کیلوگرم
ارزنی شدن کلنیت 3 لیتر *توجه:این محلولپاشی ها در زمان ارزنی شدن در جند نوبت تکرار میگردد.
K 50 آلکاگرین 2لیتر
قبل سخت شدن پوسته استخوانی آلکاگرین میکرو میکس 1لیتر *کلکت میکس
*آمینو تک
اسید آمینه 1لیتر
عصاره جلبک دریایی 1لیتر
پرشدن مغز سولفات پتاسیم 100کیلوگرم
پس از برداشت آلکاگرین P.K 1لیتر
روغن ولک محلولپاشی زمستانه60لیتر