برنامه تغذیه گل محمدی

برنامه تغذیه گل محمدی   زمان مصرف نوع کود نحوه و میزان مصرف کود جایگزین محلولپاشی(هزار لیتر) آبیاری (درهکتار) خزانه 10-52-10+TE 20کیلوگرم اگروبیوآلکان 700کیلوگرم فیتومار 1لیتر هیوم اگرو 1کیلوگرم پس…

ادامه خواندنبرنامه تغذیه گل محمدی