برنامه تغذیه گل محمدی

برنامه تغذیه گل محمدی   زمان مصرف نوع کود نحوه و میزان مصرف کود جایگزین محلولپاشی(هزار لیتر) آبیاری (درهکتار) خزانه 10-52-10+TE 20کیلوگرم اگروبیوآلکان 700کیلوگرم فیتومار 1لیتر هیوم اگرو 1کیلوگرم پس از انتقال قلمه فیتومار 1لیتر هیوم اگرو 1کیلوگرم نیترات کلسیم 30کیلوگرم مجیک بیوآلکان پلاس 1000کیلوگرم میکروبی فسفاته 100کیلوگرم مخلوط با خاک 10-52-10+TE 20کیلوگرم یک هفته […]

برنامه تغذیه سیب

برنامه تغذیه سیب   زمان مصرف نوع کود نحوه و میزان مصرف کود جایگزین محلولپاشی (هزار لیتر) آبیاری (درهکتار) کوددهی زمستانه پلت مرغی آگروبیوآلکان 900 Kg/ha گرانول 10-10-10 2کیلوگرم چالکود تورم جوانه آلکاگرین Zn-B 2 Lit/1000 اوره فسفات آلکاگرین N-P 5 Lit/ha آلکا هیومیک 20 Lit/ha پس از ریزش گل آهن 6 % 2Kg/ha  NPK […]

برنامه تغذیه حبوبات

برنامه تغذیه حبوبات   زمان مصرف نوع کود نحوه و میزان مصرف کود جایگزین محلولپاشی (هزار لیتر) آبیاری (درهکتار) قبل از کشت (پیش کشت) پلت مرغی (آگروبیوآلکان) 900 Kg/ha سولفات روی200 کیلوگرم در هکتار بذرمال ZN-P 2-3 L/ton ظهور جوانه هیومیک اسید (آلکا هیومیک) 20-30 lit/ha ماهی مایع (تاپ میکس) 20 lit/ha NPK (20-20-20) 15 […]